İhracat hesabının nasıl kapatılacağı Merkez Bankasının ihracat genel­gesi ile düzenlenmiştir.

İhracat hesabının kapatılmasından ih­racatçılar sorumludur.

Aracı bankalar ilgili ihracat bedellerinin yurda getirilip getirilmediğini izlemekle yükümlüdür

İhracatçıların ihracat bedellerini fiili ihraç tari­hinden itibaren -kural olarak- 180 gün içinde yurda getirmesi gerekmektedir

Yurda getirilen bedel, aynı süreler içerisinde, ihracat bedeli kabul belgesine bağlanır.

İhracat hesabının kapatılabilmesi için gümrük beyannamesi örneği ve bilgileri, ilgili İBKB’ler, satış faturası ile indirim ve mahsup konusu bel­gelerin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

Eğer ihracat hesabı bu şe­kilde kapatılmazsa banka 5 iş günü içinde durumu vergi dai­resine ihbar edecektir.

Vergi dairesi ihbardan itiba­ren 10 iş günü içerisinde ilgili­lere 90 gün süreli ihtarname gönderir İhtarnamede bu süre içerisinde ya he­sabın kapatılması yahut mücbir sebep halinin belgelenmesi istenir. Bu aşamada hesabın kapa­tılmasını vergi dairesi yapar.

90 günlük ihtarname süresi yahut verilen ek süre sonunda yeniden ek süre almayan ve ihra­cat hesabını kapatmayanlar vergi dairesi tarafın­dan savcılığa ihbar edilir.

Savcılık idari para cezasını düzenler.

İdari para cezasına karşı kabahatler kanununa göre cezanın iptali istemiyle, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza hakimliğine iti­raz edilir. İdari para cezasının tebliği üzerine kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılarak cezanın dörtte üçü ödenebilir, sonra­sında yine kanun yoluna başvurulabilir.

Sulh ceza hakimleri genelde dinleme (du­ruşma) yapmamakta, dosya hakkında önce bilir­kişi incelemesi yaptırıp tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanlarını aldıktan sonra dosya üzerinden karar vermektedir. Sulh ceza hakimli­ğinin vereceği karar aleyhe olursa 7 gün içinde “itiraz” yoluna gidilebilir. İtirazı inceleyecek merci, kararı veren sulh ceza hakimliğini numara olarak takip eden sulh ceza hakimliğidir. İtiraz üzerine son incelemeyi yapan mahkemenin vereceği karar, kesindir.

İhracat bedellerinin %40 ı getirilmek zorundadır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile 18.04.2022 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ının İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerin­den aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarıla­caktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka ta­rafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleş­tirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da ka­bulü mümkündür.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA