Bilindiği üzere; 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak 01/01/2020 tarihinden işletme için kullanılan binek otomobillere ilişkin giderler kısıtlamaya tabi tutulmuştur.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin 2022 yılında uygulanmak üzere her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL ’ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin 200.000.-TLve özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin aracın maliyete eklenmesi ve amortisman ayrılmasının tercih edilmesi durumunda toplamının 2022 yılında 230.000.-TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

İşletme aktifine kayıtlı binek otomobillerin yeniden değerleme sonucunda 2022 yılında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde amortismana tabi tutarı 430.000 TL olarak belirlenmiştir.

2022 yılı içinde işletme ihtiyacı için satın alınan binek otomobilin değeri GVK 40/1 sınırlarını aşması halinde aşan kısım için gider kısıtlaması uygulanır ve amortismanın sınırları aşan kısmının kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Söz konusu tutarlar her yıl “yeniden değerleme oranında” artırıldığından gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarlar dikkate alınması gerekecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işletmeye kayıtlı varlıkların amortisman uygulamasında faydalı ömür prensibini benimsemiştir. Binek otomobiller için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Bu nedenle 01.01.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobiller gider kısıtlaması uygulaması tabi olduklarından amortisman uygulama süresi içerisinde yeniden değerlemeye tabi tutulacak değer ile gider kısıtlamasına tabi değer karşılaştırılarak yeniden değerleme sonucu oluşan değerin yasal sınırı aşması halinde bu aşan kısma ilişkin hesaplanan amortisman giderinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.