HAMİLİNE YAZILI PAYLARDA;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 486. maddesi 2. fıkrası;

Pavlar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazl pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastınlıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır." şeklindedir.

HAMİLİNE yazılı paylar için, pay bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde pay senedinin bastırılması zorunlu kılınmış ve bu süre zarfında pay senedi bastırılıncaya kadar geçici olarak ilmühaber çıkarılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre ilmühaberlerin HAMİLİNE yazılı paylar için, pay senedi bastırılıncaya kadar geçici olarak çıkarıldığı unutulmamalıdır.


NAMA YAZILI PAYLARDA;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 486. maddesi 3. fıkrası;

“Azlık (sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri) istemde bulunursa NAMA yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay sahiplerine dağıtılır.” şeklindedir.

Nama yazılı paylar için pay senedi bastırılması sadece, sermayenin onda birini oluşturan pay sahibi/sahiplerinin talebi halinde zorunlu kılınmıştır. Hamiline yazılı paylarda olduğu gibi, nama yazılı paylar için geçici de olsa ilmühaber düzenlenmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda nama yazılı paylarda ilmühaberlerin geçersizliği ileri sürülebilecektir.

NAMA yazılı pay senetlerinin bastırmadan önce kupür, adet ve tutarlarını içeren yönetim kurulu kararı alınması gerekir. Bu karar tescil ve ilana tabi değildir.

Türk Ticaret Kanununun 487. maddesi 2. fıkrasına göre; nama yazılı pay senetleri ayrıca pay defterine kaydolunur. Kuruluştan itibaren başlayarak her sermaye artırımında artırılan tutar kadar bastırılacak pay senetlerinin pay sahibine teslim edildiğine dair şerhin pay defterine kaydedilmesi ve imzalanması gerekir.

NAMA YAZILI PAYLAR İÇİN VERGİ AVANTAJLARINI KAYBETMEMELERİ İÇİN AZLIĞIN TALEBİ OLMASA BİLE, MUTLAKA İLK FIRSATTA PAY SENEDİ BASTIRILMASINI VE PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİNİ ÖNEMLE TAVSİYE EDERİZ.


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 09/09/2013 tarih 39044742-KDV.17-1460 sayılı özelgesinde;

Geçici ilmühaberin hisse senedi mahiyetinde değil iştirak hisselerinin teslimi mahiyetinde değerlendirilmesi gerektiğinden, bu teslimlerin Kanunun 17/4- g maddesi kapsamda KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, geçici ilmühaberle temsil edilen ortaklık hisselerinin teslimi, ortaklık hisselerinin iki tam yıl süre ile şirket aktifinde kayıtlı olması halinde Kanunun 17/4-r maddesi kapsamında KDV den istisna tutulacak, aksi takdirde genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

Bu doğrultuda, geçici ilmühaberlerle temsil edilen paylar en az iki yıl elde bulundurma şartıyla KDV’den istisna tutulacaktır. Ancak, payların geçici ilmühaber yerine pay senedi ile temsil edilmesi halinde, 2 yıl elde tutma şartı aranmaksızın yapılacak hisse satışı KDV’den istisna olacaktır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80/1. maddesine göre hisse senedinin satışında istisna hesabı yapılırken 2 yıl elde bulundurma şartı bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1.e maddesine göre kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri vb. payların satışından doğan kazançların %75’lik kısmı istisnadır.

İlmühaberlerin pay senetleri ile değiştirilmesinde; alınan pay senetlerinin iktisap tarihi olarak ilmühaberlerin elde edildiği tarih dikkate alınacaktır. Pay senedi bastırılınca üzerine “İPTAL EDİLMİŞTİR” yazılan ilmühaberlerin saklanması gerekir.

Özetle, ANONİM ŞİRKETLERİN GEÇİCİ İLMÜHABER DÜZENLEMEK YERİNE, PAY SENEDİ BASTIRMALARINI VEYA MEVCUT İLMÜHABERLERİNİ PAY SENETLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖZELLİKLE TAVSİYE EDERİZ.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.