İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI BAZI ORAN ARTIŞLARI YAPILARAK

31 TEMMUZ 2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI

ÖZET

1/5/2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile; mevduat ve katılma hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran artışları yapılarak 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 27/6/2023 tarihli ve 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan ve daha önce 6618 sayılı CK ile 30/06/2023 tarihine kadar uzatılmış olan indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 3.7.2023/102 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararıyla;

  • Mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulama süresi,
  • Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi,
  • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranlarının (vadelerine göre %0, %3, %5) uygulamasının süresi,
  •  Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranının (%0) uygulama süresi,
  • Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak indirimli tevkifat oranının (%5) uygulanma süresi,

31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştı.

Daha sonra 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 27/12/2023 tarihli ve 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan ve daha önce 7332 sayılı CK ile 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmış olan indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 30/04/2024 tarihine kadar uzatılmış ve konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 02.01.2024/6 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.
 

Bu defa 1.5.2024 tarih ve 32533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8434 sayılı CK ile;                    

·         Mevduat faizleri ile TL katılma hesapları kar paylarına,

·         Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere,

·         Yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlara,

·         Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara,

·         Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran artışları yapılarak 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

1.5.2024 – 31.7.2024 tarihleri arası geçerli olacak söz konusu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:
 

1-    Mevduat faizleri

 

 

 

 

Mevduat faizleri

 

30.4.2024

tarihine kadar uygulanan oran

 

1.5.2024

tarihinden itibaren uygulanacak oran

Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) mevduat faiz gelirleri üzerinden yapılan stopaj oranı

%5

%7,5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli mevduat faiz gelirleri üzerinden yapılan stopaj oranı

%3

%5

1 yıldan uzun vadeli mevduat faiz gelirleri üzerinden yapılan stopaj oranı

%0

%2,5

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı

%0

%0

Kur    korumalı    vadeli    mevduat   hesapları    ile    döviz   tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen

mevduat hesaplarında stopaj oranı

%0

%0

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında stopaj oranı

%0

%0

 

Değişiklik düzenlemesi 1.5.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2-    TL katılma hesapları kar payları

 

 

TL katılma hesapları kar payları

30.4.2024

tarihine kadar uygulanan oran

 

1.5.2024 tarihinden itibaren uygulanacak oran

Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) katılım hesapları kar payı gelirleri üzerinden yapılan stopaj oranı

% 5

% 7,5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli katılım hesapları kâr payı gelirleri üzerinden yapılan stopaj oranı

% 3

% 5

1 yıldan uzun vadeli katılım hesapları kâr payı gelirleri üzerinden yapılan stopaj oranı

% 0

% 2,5

Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında stopaj oranı

% 0

% 0

Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

stopaj oranı

% 0

% 0

                         

Değişiklik düzenlemesi 1.5.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

3-    Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler

30.4.2024 tarihine kadar uygulanan oran

1.5.2024

tarihinden itibaren uygulanacak oran

Vadesi 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerde stopaj oranı.

% 5

% 7

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerde stopaj oranı

% 3

% 5

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler

30.4.2024 tarihine kadar uygulanan oran

1.5.2024

tarihinden itibaren uygulanacak oran

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerde stopaj oranı

% 0

% 2,5

6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulan kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan stopaj oranı

% 5

%7,5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulan kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan stopaj oranı

% 3

%5

1 yıldan fazla süreyle elde tutulan kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan stopaj oranı.

% 0

% 2,5

Değişiklik düzenlemesi 1.5.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ve yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

4- Yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlar

·  30.04.2024 tarihine kadar bu kazançlardan elde edilen gelirler bakımından stopaj uygulanmamaktaydı.

·  01.05.2024 ila 31.07.2024 (bu tarih dahil) arasında yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlara % 7,5 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır.
 

5- Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar

1.5.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj oranı %5 ten %7,5 e yükseltilmiştir.

6- Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar

Devlet Tahvili, Hazine Bonoları ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj oranında bir değişiklik olmamış % 0 olarak uygulanmaya devam etmektedir.                                          

Saygılarımızla…

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)…>>>

Editör: Hakan UYSAL