Firmalar, yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarını endekslemek suretiyle yatırımın finansmanında maksimum faydayı elde etme imkanına sahip olabilmektedir.

Endeksleme uygulamasının dayanağı ise ilk olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında, …Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. hükmü ile karşımıza çıkıyor.

İndirimli kurumlar vergisi kapsamında kalan yatırıma katkı tutarının endekslenmesine ilişkin uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri ise endeksleme yapılabilmesi için;

-        Teşvik belgesinin içeriğindeki yatırımın tamamlanması ve üretime başlanması ile aktifleştirildiği dönemin mi,

-        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kapama vizesi için başvurulan tarihi içeren hesap döneminin mi,

-        Teşvik belgesine ilişkin kapama vizesinde yer alan yatırımın tamamlanma tarihinin mi dikkate alınacağıdır.  

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü'nün 23.02.2024 tarih ve E-38418978-125[32A-24/1]-116251 sayılı özelgesi ile endeksleme uygulamasından faydalanılabilmesi için yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kapama vizesi başvurusunun yapılması gerektiği konusuna dair açıklık getirilmiştir. Ancak bu özelgeyi diğer özelgelerden ayıran bir hususa dikkat çekmek isteriz;

Önceki özelgelerde yer alan görüş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı yatırımın fiili tamamlanma tarihi ile tamamlama vizesine başvuru tarihini içeren hesap dönemi aynı olduğundan, Gelir İdaresi tamamlama vizesine başvuru tarihini içeren hesap dönemini (yatırımın Bakanlıkça onaylanan fiili tamamlama tarihini içeren hesap dönemini ) takip eden hesap dönemi başından itibaren endeksleme yapılabileceği yönündeydi.

Peki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı yatırımın tamamlanma tarihi  ile tamamlama vizesi için Bakanlığa başvurulan tarihi içeren hesap dönemi farklı ise nasıl hareket edilmeli?

Örneğin, 2021 yılında yatırım fiilen tamamlansın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımın tamamlanma tarihi  olarak 2022 yılını dikkate alsın ancak tamamlama vizesi için 2023 yılı itibariyle başvuru yapılmış olsun. İşte bu durumda Gelir İdaresi, ne yatırımın fiilen tamamlandığı ve işletme dönemine geçildiği tarihi ne de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı yatırımın tamamlanma tarihini dikkate alıyor. Tamamlama vizesine ne zaman başvurduysan o tarihi içeren hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren endeksleme yapılabileceğini değerlendiriyor.

Öyleyse şunu söylemek yerinde olacaktır; yatırımlarım tamamlansa dahi zaten vergiye tabi matrahım oluşmuyor ve indirimli kurumlar vergisinden faydalanamıyorum, kapama vizesine başvurmama gerek yok demek yerine, enflasyon karşısında elde edilen yatırıma katkı tutarının değerini koruyabilmesi için yatırımın tamamlandığı anda hesap dönemi atlanmadan tamamlama vizesi için Bakanlık’a başvurulması gerekir. Böylelikle kalan yatırıma katkı tutarı vergiye tabi matrahın oluşmaması sebebiyle kullanılamasa da izleyen hesap döneminin başından itibaren endekslenebilecektir.

Oğuz Çambel
Kıdemli Müdür | KPMG

Makaleyi Kaleme Alan

Elif GÜMÜŞ
Senior, Tax