İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma alanlarının çeşitliliği sebebiyle, istihdam alanı fazla olan bir meslek kolu haline gelmiştir.

İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyette bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilirler.

Ancak, 31.12.2023 tarihine kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanı Çok tehlikeli sınıfa, C sınıfı iş güvenliği uzmanı tehlikeli sınıfa da bakabilmektedir.


İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

*Rehberlik;

*Risk değerlendirmesi;

*Çalışma ortamı gözetimi;

*Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

*İlgili birimlerle iş birliği.


Rehberlik;

· İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

· İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

· İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

· İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.


Risk değerlendirmesi;

· İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.


Çalışma ortamı gözetimi;

· Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

· İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt ve ilgili birimlerle işbirliği de iş güvenliği uzmanlarının görevleri arasındadır.

Star | Resul KURT