Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişler yapılıyor. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından yapılan denetimler, sadece idari para cezası uygulanmasıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması da söz konusu oluyor.
 
ÇOK TEHLİKELİ İŞLER
Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durduruluyor.
 
Ayrıca işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulabiliyor.
 
ÜRETİM ZORLAMASI
Diğer yandan, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metodlarında yenilik gibi unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılıyor.
 
MÜFETTİŞ RAPORU
Müfettişler, söz konusu aykırılık hallerinden biri ile karşılaştıklarında, durumu belirtir bir rapor düzenleniyor. Bu rapor, en geç, tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na gönderiliyor.
 
Raporda, durdurmayı gerektiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilmesi gerekiyor.
 
24 SAAT İÇİNDE MÜHÜRLEME
İşin durdurulması işlemleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili üç müfettişten müteşekkil bir heyet oluşturulur. Aynı zamanda heyete başkanlık edecek müfettiş belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla heyet oluşturabilir. Belirlenen heyet, kendisine intikal eden müfettiş raporları üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde vermesi mecburidir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır.
 
Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte yazar. Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir. İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır. Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bir gün içinde gönderilir.
 
İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde mühürleme işlemi gerçekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne saklanmak üzere gönderilir.

İtoHaber | İsa KARAKAŞ