16 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31955

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) değişim oranına göre” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “asgarî ücretteki değişme oranlarına göre Türkiye İstatistik Kurumuna” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) değişim oranına göre”  şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelere, kendilerine tahsis edilen taşınmazların bedellerini sözleşme aşamasında peşin olarak ödemek istemeleri hâlinde, borçlandırma bedeli üzerinden yüzde altmış beş oranında indirim yapılır. Bu durumdaki ailelerin varsa İskân Gelir Hesabına yatırdıkları kamulaştırma bedelleri sözleşme tarihi itibarı ile güncellenerek indirim uygulanmış borç bedeli üzerinden mahsuplaştırılır, fazlası varsa iade edilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ödemesiz süre içerisinde borcun peşin olarak kapatılmak istenmesi halinde ise Ek-1’de yer alan indirim oranları, sözleşme tarihi ilk ay kabul edilmek suretiyle borcun kapatıldığı tarihe kadar geçen sürenin karşılığındaki oran nispetinde uygulanır. Bu durumda yatırılmış olan kamulaştırma bedelleri sözleşme tarihine kadar güncellenir, sözleşme tarihi itibarıyla borç bedeli ve kamulaştırma bedeli güncellemeden mahsuplaştırma yapılır.”

“Hak sahipliği iptal edilen ailelerin varsa yatırdıkları kamulaştırma bedelleri güncellenerek iade edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tespit edilen rayiç bedele hak sahibi sayısının 2/3’ünden fazlasının itirazı olması durumunda, Bakanlık görüşü alınmak suretiyle 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş iki adet gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedelin ortalaması alınarak da rayiç bedel tespiti yapılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.