25 Ağustos 2022 PERŞEMBE               Resmî Gazete                              Sayı : 31934

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5987

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlama İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesine “12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır.” ibaresi “yapılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gayrisıhhî müesseselerde tâlî faaliyet konuları, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre îzin ve Lisans Yönetmeliğine göre verilen geçici faaliyet belgesi, bu madde ile 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddelerin uygulanmasında çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi yerine geçer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, atık işleme sanayi tesisleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “okulların” ibaresi “ortaöğretim kurumlannm” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere “1/1/2022 tarihi ve sonrasında Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/7/2022” ibaresi “31/7/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇÎCİ MADDE 8- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı ve spesifikasyonlan, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik dokümantasyonuna ilişkin bilgiler, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valiliğe (il sağlık müdürlüğü) bildirilir.

(2)    Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER ÎÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “J- GÜZELLİK SALONLARI” bölümünün yeniden düzenlenen 11 inci maddesinin (11.1) fıkrasının (11.1.2) bendinde yer alan akreditasyon şartı, 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer. Söz konusu bent kapsamında çıkarılacak tebliğ, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Akreditasyon şartının yürürlüğe gireceği tarihe kadar mezkûr bentte yer alan muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların, ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması yeterlidir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “J- GÜZELLİK SALONLARI” bölümünün;

a)    10 uncu maddesine “ön lisans veya lisans diplomasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mesleki ya da teknik ortaöğretim kuramlarının ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesine” ibaresi eklenmiştir.

b)                    11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“11- Güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı ve spesifikasyonlan, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik dokümantasyonuna ilişkin bilgileri yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibanyla; yeni cihaz alınması durumunda ise yirmi iş günü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valiliğe (il sağlık müdürlüğü) bildirilir. Güzellik salonlan, yetkili idarelerce her yıl Şubat ve Ağustos aylannda ve uygun görülecek diğer zamanlarda denetlenir. Güzellik salonlannda yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimler sonucu bu Yönetmeliğe aykırılıklara tespiti hâlinde ek 3 üncü maddeye göre işlem tesis edilir.

b.1-     - Cihazların denetimlerinde;

b.1.1-     - Sorumlu müdürün cihazların yalnızca tüy alma uygulamaları amacına yönelik üretildiğine ve belirtilen nanometre aralığı ile enerji sınırlarına uygun olarak kullanıldığına ilişkin yazılı beyanı alınır.

b.1.2-     - Yoğun atımlı ışık (IPL) cihazının nanometre aralığı ile seri atışlı diode lazer cihazının enerji sınırı tespiti için spektrofotometre ve lazer güç ölçümü kapsamlarında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş A Tipi muayene kuruluşlarından alınmış, dalga boyuna ve enerji sınırına ilişkin muayene raporları kontrol edilir. Bu raporlar, her yıl ve ayrıca her cihaz alınlında veya cihaz başlığı değişiminde yenilenir. Muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususlar Türk Akreditasyon Kurumunun görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

b.1.3-     - Cihazların, Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT-2006/42/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB-2014/30/EU) ve Belirli Gerilim Sınırlan İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB-2014/35/EU) hükümleri ile TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 1: Genel Kurallar ve TS EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik - Tasanm İçin Genel Prensipler - Risk Değerlendirilmesi ve Risk Azaltılması standartlarına uygunluğuna ilişkin CE belgesi olması; 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince kabul edilen ortak spesifıkasyonların yürürlüğe giriş tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan cihazların ise Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygunluğuna ilişkin ilgili belgeleri haiz olması ve CE işareti taşıması zorunludur. Cihazın tüy alma uygulamalarına yönelik epilasyon amacıyla üretilip üretilmediği bu belgelerden de ayrıca kontrol edilir.”

c)    13 üncü maddesinin (13.2) fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a. Tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile yapılacak epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazıyla ilgili bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde yer alan belgelerden veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alman mesleki yeterlilik belgesinden birisine sahip olması zorunludur.).”

ç) 13 üncü maddesinin (13.6) fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e. Kalıcı makyaj işlemleri.”

d)                    16 ncı maddesinin (16.3) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16.3- Güzellik salonlarında lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri hiçbir tıbbi işlem yapılamaz ve bunlara ilişkin hiçbir surette reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde bulunulamaz.”

e)    16 ncı maddesinin (16.4) fıkrasında yer alan “invazif” ibaresi “invaziv” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının sonuna aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

“P- ÖZEL SPOR TESİSLERİ

1- Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından spor çalışmaları yapmak, bedensel ve zihinsel yetenekleri geliştirmek, spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan özel spor tesislerinde (salon, stüdyo, akademi gibi açık, yarı açık ve kapah yerleri) ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1.1-    Kadın ve erkek sporcuların farklı günlerde ve saatlerde spor yaptığı tesislerde kullanım alanı 8 m2’den az olmamak üzere bir adet soyunma odası, bir adet duş alma kabini ve bir adet tuvalet; kadın ve erkek sporcuların aynı gün ve saatlerde spor yaptığı tesislerde ise aynı özelliklerde en az iki adet soyunma odası, iki adet duş alma kabini ve iki adet tuvalet bulunacak, duş alma kabinleri ve tuvaletler soyunma odalarının içinde olacaktır.

1.2-                     Tesiste sporcu sayısına yetecek kadar soyunma dolabı ve askılık bulunacaktır.

1.3-    Kullanım alanı 15 m2’den az olmamak üzere en az bir adet dinlenme veya bekleme salonu bulunacaktır.

1.4-                     Spor çalışmasının yapıldığı yer sporcu sayısına göre yeterli olacaktır.

1.5-    Tesislerde kapalı yerlerin ortam ısısı kış aylarında 18 °C derecenin altında, yaz aylarında 24 °C derecenin üstünde olmayacaktır.

1.6-    Tesis zeminleri yapılan spor dallarının özelliklerine göre kapah alanlarda tahta, parke, kauçuk, PVC ve benzeri malzemelerle; açık veya yarı açık alanlarda çim, asfalt, beton, tartan ve benzeri malzemelerle veya ilgili federasyon başkanlıkları tarafından belirlenen standartlara göre kaplanmış olacaktır.

1.7-    Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin kenarların sivri uçları darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olacaktır.

1.8-    Tesislerde spor çalışmalarını engelleyecek direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri engeller bulunmayacaktır.

1.9-    Tesislerin genelinde çalışır durumda aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunacaktır.

1.10-                  Tesisin bütün üniteleri genel sağlığa uygun şartlan taşıyacaktır.

1.11-    Tesiste yapılacak faaliyetler esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbir alınacaktır.

1.12-    Tesisler, engellilerin kullanımını ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek standartta olacaktır.

1.13-    Tesislerin bulunduğu binalarda meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi, internet salonu ile açıkta alkollü içki satılan iş yerlerinin bulunması halinde tesislerinin girişleri ve çıkışları bağımsız ve kullanım alanları ayrı olacaktır.

1.14-    İlgili spor federasyonu tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınmış olması halinde sadece bu spor dallarında faaliyet gösterecek tesislerde duş alma kabini ve soyunma odası bulunması şartı aranmayacaktır.

R- KUYUM TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ

1-    Kuyum alımı, satımı ve onarımı yapılan iş yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1.1-     Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tarihi ve kültürel niteliği haiz çarşılar hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı gereğince bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.

1.2-                    Kuyum ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

1.3-                    Çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunacaktır.

1.4-    İş yeri girişleri ve çıkışları ile iş yerinin içini ve işlem yapan kişilerin yüzünü net gösterecek şekilde ve sorumlu kuruluşlarca tespit edilecek sayıda ve standartta kamera kayıt sistemi kurulacaktır. Kamera kayıt sistemi aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süre ile saklanır ve kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

1.5-    1.3 ve 1.4 fıkralarında yer alan sistemlerin çalışır vaziyette tutulması işletmecinin sorumluluğunda olup bakımları ve onanmları işletmeci tarafından her yıl düzenli olarak yaptırılacaktır.

1.6-     Açılacağı yer itibarıyla genel güvenlik ve asayiş durumu yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşü alınmış olacaktır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, iş yeri hakkmdaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.

2-    Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümdeki ilave şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LÎSTESf’nin “A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” kısmının;

a)    “1- ENERJİ SANAYİİ” bölümüne (1.2) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“1.3- Toplam ısıl gücü 10 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri,

a.4-     Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri,

a.5-                    Jeotermal kaynaklı seracılık tesisleri,

a.6-     Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri,”

b)    “2- METALÜRJİ VE MAKİNE SANAYİİ” bölümünün (2.1) maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı bölüme (2.5) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“2.1.1- Krom kaplama tesisleri,”

“2.6- Alüminyum aksesuarları, sac ve alüminyum tutunma boruları imalat tesisleri,

b.4-    1350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtım işletmeleri (yolcu taşıma amaçlı olarak kullanılan iskele ve limanlar hariç),

b.5-                  Endüstriyel filtre üretim tesisleri,”

c)     “4- KİMYA SANAYİİ” bölümünün (4.2) maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiş, aynı bölümün (4.8) maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı bölüme (4.22) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“4.2.6- Dağıtım ve toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan medikal gaz satış yerleri,

c.4-      7- Medikal gaz depolama tesisleri,”

“4.8.1- Adblue, cam suyu, dizel yakıt katkısı üretim tesisleri,”

“4.23- Boya üretim atölyeleri,

c.24-       50 HP ve üzeri motor gücü kullanan metalin kauçuk ile kaplama tesisleri,

c.25-       500 HP ve üzeri motor gücü kullanan metalin fosfalt ile kaplama tesisleri,

c.26-     500 HP ve üzeri motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,

c.27-       PCR ve Real Time PCR mastermix kit üretim tesisleri,”

ç) “5-PETROKİMYA SANAYÎΔ bölümünün (5.7) maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5.7.1- Biyodizel depolama tesisleri,”

d)     “6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ” bölümünün (6.4) maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve aynı bölüme (6.12) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“6.4.1- 100 kesim ünitesi/gün ve üzeri büyükbaş ve küçükbaş kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan),

1.1-    2- 50.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 adet hindi = 7 adet tavuk),”

1.2-     3- 30 ton/gün ve üzeri kapasiteli zeytin işleme ve kontinü sistem zeytinyağı üretim tesisleri,

6.14-               Protein çözeltisi ve tozu üretim tesisleri,

6.15-               Evcil hayvanlar için hazır gıda imalatı,

6.16-               500 kg/gün ve üzeri kapasiteli kemik suyu ve tavuk suyu üretim tesisleri,”

e) “7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ” bölümünün başlığı “7-ATIK İŞLEME SANAYİ” şeklinde değiştirilmiş ve bölüme (7.6) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.7- 100 ton ve üzeri kapasiteli deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,

7.8-      Tehlikeli atık ara depolama ve atıktan üretilmiş yakıt üretim tesisleri,

7.9-       Arıtma çamurları bertaraf ve değerlendirme tesisleri,

7.10-       Atık barajı tesisleri,

7.11-      Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan biyometanizasyon tesisleri,

7.12-       Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasiteli atık yakma tesisleri,

7.13-       Atık işleme entegre tesisleri,”

f)      “8-TEKSTİL SANAYİİ” bölümüne (8.4) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“8.5- Blok ve levha sünger üretim tesisleri,”

g)       “9-DİĞERLERİ” bölümüne (9.4) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“9.5- 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan römork çelik konstrüksiyon imalat tesisleri,

9.6-       50 ton/yıl üzeri kapasiteli cıvata saplama, sıcak dövme tesisleri,

9.7-       Özel amaçlı motorlu kara taşıtları imalat tesisleri,

9.8-       500 HP ve üzeri motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,

9.9-       100 HP üzeri motor gücü kullanan su işletmeleri,

9.10-       Kâğıt üretimi tesisleri,

9.11-       Liman tesisleri,

9.12-       Kağıt toplama, ayırma ve geri dönüşüm işlemi sonrası gri karton üretim tesisleri,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRÎSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESΔnin “B) İKİNCİ SINIF GAYRÎSIHHÎ MÜESSESELER” kısmının;

a)      “1- ENERJİ SANAYİİ” bölümüne (1.6) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“1.7- Toplam ısıl gücü 1-10 megavat (MW) arası kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri,

a.8-       Biyokütlelerin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji üretim tesisleri,

a.9-       Briket kömür imalat tesisleri,

a.10-       Ormansal ve tarımsal biyokütle pelet üretim tesisleri,

a.11-       Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ’ten az olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri,

a.12-       Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) altında kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri,”

b)      “2- METALÜRJİ VE MAKİNE SANAYİİ” bölümünün (2.1) maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı bölüme (2.9) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“2.1.1- Rafine kurşun üretim tesisi,”

“2.10- Termal sprey yöntemiyle metal kaplama tesisleri,

b.8-          Elektroliz metal kaplama tesisleri,

b.9-          Konveyörlerden gemilere yükleme tesisleri,

b.10-      50-500 HP arasında motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,

b.11-       Elektroliz yöntemiyle çinko kaplama tesisleri,”

c)      “3- MADEN SANAYİİ” bölümüne (3.20) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“3.21- Barit kırma ve öğütme tesisleri,

c.8-          Hafriyat kaynaklı toprak eleme, bahçe toprağı ve toprağı zenginleştiren elementler (torf, gübre, kil, taş) karıştırma, kırma, depolama ve satış yerleri,

c.9-                      Seramik ve bakalit taşlan üretim tesisleri,

c.10-                   Toz kömür imal ve kömür eleme ve paketleme tesisleri,

c.11-                   Kömür kurutma, boyutlandırma ve paketleme tesisleri,”

ç) “4- KİMYA SANAYİİ” bölümüne (4.2), (4.10) ve (4.17) maddelerine sırasıyla aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve aynı bölüme (4.20) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“4.2.1- Gülyağı, gülsuyu ve gül konkret üretim tesisleri,”

“4.10.1- Üre, potasyum nitrat, amonyum sülfat, çinko sülfat, boraks, molibdat gibi ürünlerin karıştırılarak paketlenmesi tesisleri,”

“4.17.1- Tanker yıkama ve IBC tank temizleme tesisleri,”

“4.21- Kimyasal gübre depolama ve satış yerleri,

c.12-                   Atık kâğıdın temizliğinde kullanılan yardımcı kimyasal madde üretim tesisleri,

c.13-                   Asfalt plenti tesisleri,

c.14-                   Deri sanayi yardımcı kimyasal maddeleri üretim tesisleri,

c.15-                   AUS azot düşürücü üretim tesisleri,

c.16-                   Dağıtım ve toplam depolama kapasitesi 500 m3’ün altı medikal gaz satış yerleri,

c.17-                   Karbon ve grafit üretim tesisleri,

c.18-                   Kimyasal madde depolama, laboratuvar cam ve sarf malzemeleri tesisleri,

c.19-                   50 HP’den düşük motor gücü kullanan metalin kauçuk ile kaplama tesisleri,

c.20-                   50-500 HP arası motor gücü kullanan metalin fosfalt ile kaplama tesisleri,

c.21-                   Asfalt plenti, büz boru ve baca tesisleri,

c.22-       50-500 HP arası motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,

c.23-                   Asfalt üretim tesisleri,

c.24-       Hazır gelen camların kesilerek elektrik enerjisi kullanılan fırınlarda temperleme prosesine sahip ancak izabe (eritme) teknolojisine sahip olmayan temperli cam imalat tesisleri,

c.25-       Lastik üretim tesisi kaynaklı pişmemiş hamur hâlde telli kauçuk malzemenin tel çekme makinesinden geçirilmek suretiyle tel ile kauçuğun ayrılma tesisleri,”

d)      “5-PETROKÎMYA SANAYİİ” bölümüne (5.5) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“5.6- Petrol boru hattı ile akaryakıt ikmali arasında oluşabilecek kaza ve sızıntıların çevreye zarar vermesinin önlenmesi tesisleri,

d.8-      Madeni yağ satış yerleri,”

e)      “6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ” bölümüne (6.2) ve (6.7) maddelerine sırasıyla aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve aynı bölüme (6.42) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“6.2.1- Hayvan yemi satış yerleri,”

“6.7.1- Bitkisel ham yağ depolama yerleri,”

“6.43- 30 ton/gün altı kapasiteli zeytin işleme ve kontinü sistem zeytinyağı üretim tesisleri,

e.8-          Gıda ve çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlan,

e.9-          Probiyotik ürünler üretim tesisleri,

e.10-       Yumurtaların tasnifi, viyollenmesi, ambalajlanması ve kafes sistemleri tesisleri,

e.11-       Minarelli premix üretim tesisleri,

e.12-       Fonksiyonel/özel beyanlı gıda, takviye edici gıda ve genetik gıda üretim yerleri,

e.13-       Bitkisel ekstrat üretim tesisleri,

e.14-       Kuluçkahane ve damızlık üretim tesisleri,

e.15-       Alabalık kuluçkahaneleri,

e.16-       Su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri,

e.17-       Yemeklik sos ve çeşni imalat tesisleri,

e.18-       Toz, sıvı ve katı atıklar ile sebze, şurup, aromalar vb. gıda ürünleri geri dönüşüm tesisleri,

e.19-       100 kesim ünitesi/gün altı büyükbaş ve küçükbaş kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan),

e.20-       1.000-50.000 adet/gün arası tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 adet hindi = 7 adet tavuk),

e.21-       Yumurta ve pastörize yumurta üretim tesisleri,

e.22-       Soda depolama ve nakliye tesisleri,

e.23-       Gıda mikrobiyolojisi ve gıda moleküler laboratuvarlan,

e.24-       500 kg/gün ve altı kapasiteli kemik suyu ve tavuk suyu üretim tesisleri,

e.25-       500 kg/gün ve üzeri kapasiteli reçel, salça, tarhana üretim tesisleri,”

f)      “7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ” bölümünün başlığı “7-ATIK İŞLEME SANAYİ” şeklinde değiştirilmiş ve bölüme (7.5) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“7.6- 20-100 ton arası kapasiteli deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,

f.8-        Tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabi atıkların geri kazanım tesisleri,

f.9-        Atık akü geçici depolama tesisleri,

f.10-     Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri,

f.11-        Çevre kirliliğine müdahale tesisleri,

f.12-        Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3’ten az olan biyometanizasyon tesisleri,

f.13-        Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) altı kapasiteli atık yakma tesisleri,”

g)         “9-DİĞERLERΔ bölümüne (9.3) ve (9.8) maddelerine sırasıyla aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve aynı bölüme (9.29) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“9.3.1- Füzyon cam eşya ve cam eşya tezyinatı üretim tesisleri,”

“9.8.1- Atık elektrik ve elektronik eşya geçici depolama ve işleme tesisleri,”

“9.30- Tarımda tozlaşma (polinasyon), arı ve biyolojik mücadele amaçlı böcek üretim tesisleri,

9.31-       Duş teknesi ve kabin üretim tesisleri,

9.32-       Farmasotik ile hücresel ürünler ve medikal cihaz kategorisine giren biyo malzemelerin üretim tesisleri,

9.33-       Endüstriyel tip buzdolabı ve soğutma sistemleri servis ve bakım tesisleri,

9.34-       Polistren dekoratif cephe elemanları tesisleri,

9.35-       Elektrostatik toz boyama tesisleri,

9.36-       Sera ortamında tohumun yeşertilerek fide haline getirilmesi tesisleri,

9.37-       İş hijyeni ölçüm ve analiz laboratuvarları,

9.38-       1350 DWT altı ağırlıktaki deniz araçlarının ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtım işletmeleri (yolcu taşıma amaçlı olarak kullanılan iskele ve limanlar hariç),

9.39-       Topraksız domates üreticiliği ve sera işletmeciliği,

9.40-       Otobüsler için hava kanalları, engelli rampası, kapı içi kaplama kumaşları, vagon, alüminyum profilleri, metal yüzeyleri temizleme, işleme ve boyama üretim tesisleri,

9.41-       Katı maddelerin depolandığı antrepo tesisleri,

9.42-       Hayvan satış yerleri,

9.43-       Yem katkı ve mikroorganizma ve blok mineral üretim tesisleri,

9.44-       Beton analiz laboratuvarları,

9.45-       Atık naylonlardan granül plastik üretim tesisleri,

9.46-       Araç parça yıkama tesisleri,

9.47-       Maden laboratuvarları,

9.48-       Ömrünü tamamlamış araçların sökümü ve geçici depolanması tesisleri,

9.49-       Arıtma mikroorganizmaları (bakteri) depolama ve üretim tesisleri,

9.50-       Mutfak dolabı granitinin kesilmesi ve montajı tesisleri,

9.51-       Soğuk asfalt yama tesisleri,

9.52-       Araç muayene istasyonları,

9.53-       Biyosidal ürün analiz raporu tesisleri,

9.54-       50 HP ve üzeri motor gücü kullanan karton bardak imalat tesisleri,

9.55-      Hava yastığı üretim tesisleri,

9.56-      İçme suyu arıtma tesisleri,

9.57-      Organik toprak düzenleyici tesisleri,

9.58-      50 ton/yıl altı kapasiteli cıvata saplama, sıcak dövme tesisleri,

9.59-       50-500 HP arası motor gücü kullanan römork çelik konstrüksiyon imalat tesisleri,

9.60-      100 HP altı motor gücü kullanan su işletmeleri,

9.61-      Pet imalatı yapan su işletmeleri,

9.62-      Yapı ve zemin laboratuvarları (zemin sondajları),

9.63-      Hara ve aşım istasyonları,

9.64-      Balıkçı barınağı içerisinde bulunan konveyör yükleme bandı ve döküm yerine kamyonlarla getirilen kuvarsit madeninin herhangi bir işlem görmeden gemilere yüklenmesi işi yapılan tesisler,

9.65-      Bigbaglerde katı formda toz olarak kimyasal madde, elektronik malzeme, perde, tül, plastik hammadde ve ofis mobilyaları depolama veya antrepo yerleri,

9.66-       Pet preform ve pet şişe imalat tesisleri,

9.67-      Gıda, yem veya su gibi materyallerin analizinin yapıldığı laboratuvarlar,

9.68-      Toptan dezenfektan depoları,

9.69-      28/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamındaki sıvı gübre çözeltisi üretim tesisleri,

9.70-      Kan unu üretim tesisleri,

9.71-       Zirai tarımda böcek üretimi tesisleri,

9.72-      Çinko, kalsiyum, magnezyum, sodyum, lityum ve benzeri stearat öğütme ve paketleme tesisleri,”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESΔnin “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” kısmının;

a)      “1- ENERJİ SANAYİİ” bölümüne (1.2) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“1.3- Toplam ısıl gücü 1 megavat (MW) altı kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri,”

b)      “4- KİMYA SANAYİİ” bölümüne (4.6) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“4.7- 50 HP’den düşük motor gücü kullanan metalin fosfalt ile kaplama tesisleri

b.8-      50 HP’den düşük motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,

b.9-                    Temel eczacılık ürünleri imalat tesisleri,”

c)      “6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ” bölümünün (6.13) maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı bölüme (6.29) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“6.13.1- Midye dolma imalathaneleri,”

“6.30- Mineralli su alım tesisleri,

c.8-          Çiğköfte imalathaneleri,

c.9-          Mekanik usullerle domates ve biber salçası üretimi ve paketleme tesisleri,”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRlSIHHÎ MÜESSESELER LÎSTESt’nin “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” kısmma “6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“6/A-ATIK İŞLEME SANAYİ

6/A.l- 20 ton altında kapasitesi olan deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ”nin “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” kısmının “8-DİĞERLERİ” bölümüne (8.16) maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“8.17- Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif referans ve kalibrasyon kaynakları üretim tesisleri,

c.10-       Orta gerilim indirici şalt merkezi, sayaç kalibrasyon birimi ve çalışma ofisleri,

c.11-       Binicilik tesisleri,

c.12-       Kedi veya köpek çiftlikleri,

c.13-       Kanatlı süs hayvanı yetiştiriciliği tesisleri,

c.14-       Distile su üretim tesisleri,

c.15-       50 HP’den düşük motor gücü kullanan karton bardak imalat tesisleri,

c.16-       50 HP’den düşük motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,

c.17-       50 HP’den düşük motor gücü kullanan römork çelik konstrüksiyon imalat tesisleri,

c.18-       Oto kurtarma ve yol yardım hizmetleri,

c.19-       Ev ve süs hayvanı üretim, satış ve eğitim tesisleri,”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.