5 Nisan 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32154

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU İÇİN

YETKİLENDİRME TEBLİĞİ (İTHALAT: 2023/21)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) İthalatBİS: E-Devlet ve Bakanlık internet sayfası “E-Hizmetler” başlığı altında bulunan “E-İşlemler” kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile beşinci, altıncı ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış ve firmayı temsile yetkili kişi/kişilerce onaylanmış, PDF formatında hazırlanmış ve elektronik imza ile imzalanmış, Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,”

“(5) Yetkilendirme başvurusu yapılması üzerine, başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir. Kısıtlı yetki verilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde İthalatBİS sisteminde yer alan “Firma Tanımlama Formu”nun doldurulmaması ve birinci fıkrada sayılan belgelerin sisteme yüklenmemesi halinde, başvuru sahibinin kısıtlı yetkisi kaldırılarak yetkilendirme başvurusu iptal edilir.

(6) Kısıtlı yetkili kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı seçilerek elektronik imza ile “İthalat İşlemleri” menüsüne giriş yapılır. Birinci fıkrada belirtilen belgeler sisteme yüklenmeden önce “Firma Tanımlama Formu” doldurulur, daha sonra belgeler sisteme yüklenerek elektronik başvuru tamamlanır.”

“(11) Birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen taahhütname, yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kullanıcının yetki süresi 3 (üç) yıldır. Yetki süresinin bitimini müteakip yeni bir süre uzatımına dair belgelerin İthalatBİS sistemine yüklenmesine kadar kullanıcının yetkisi kısıtlı yetkiye dönüştürülür. Süre uzatımı talebinde bulunulabilmesi için her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere “Dilekçe”, “Taahhütname” ve “Sicil Tasdiknamesi” yeniden düzenlenerek İthalatBİS sistemine yüklenir.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.