Bilindiği üzere, uygulamada muhtelif zamanlarda kargo ve taşımacılık firmalarının  faaliyetlerini sürdürürken müşterilerinin mallarında zaman zaman  kayıp veya hasarlarının  ortaya çıktığı görülmektedir.  

Bu gibi durumlarda düzenlenecek faturalarda tazmin bedeline fatura üzerinde KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında tereddütler oluşmaktadır. 

Öte yandan, konuyla ilgili KDVK’nun 1/1. Maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu 4/1.maddesinde; hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine 3065 sayılı  KDVK’nun 10/a maddesinde; mal teslimi ve  hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması  anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği, 20. Maddesinde;  teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu  işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedeli deyiminin malı   teslim alan veya kendisine hizmet  yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan  para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını  ifade ettiği hükümlerine yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, konuyla ilgili 60 Nolu KDV Sirkülerinin 1.2.”Tazminatlar” başlıklı  bölümünde de herhangi bir teslim veya hizmetin mukabili olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler ilke olarak KDV’nin konusuna girmeyeceği açıklanmıştır.

Sonuç olarak,  taşınan  malların  zayi olması veya zarar görmesi  sebebiyle bir hizmet akdine dayalı olarak  karşılanan tazminat ve cezalar, herhangi bir teslim veya hizmetin mukabilinde olmadığından  dolayı KDV’ye tabi olmayacaktır.[1]  Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının  örnek  bir  özelgesi aşağıda gösterilmiştir.

[1] Bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı, Büyük Mük. VDB, Mük.Hiz. Gr. Md. Özelgesi: 25.03.2019 gün ve 5619 sayı.