7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun genel tebliği 25.03.2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede 241 sayfa olarak yayımlanmıştır. Tebliğ yasa konusunda doyurucu açıklamalar getirmiştir. Biz bu yazımızda Kasa ve Ortaklar hesabının 2023 yılında beyan edilerek yasadan nasıl yararlanılacağını ve muhasebe kayıtlarını açıklamaya çalışacağız.

Kasa ve Ortaklar cari hesabındaki düzenlemeyi kimler ne şartlarla yapacaktır?

 1. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
 2. 31.12.2022 tarihi itibariyle düzenlenen bilançolarında görülen ve işletmede bulunmayan kasa mevcutları
 3. ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile
 4. ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile
 5. bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini
 6. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri
 7. ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmiş olacaklardır.
 8. Düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.
 9. Göz önüne alınacak diğer hesaplar ve net tutarlar için tek düzen hesap planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır.
 10. Beyanların elektronik ortamda verilmesi esastır ancak elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlar kağıt ortamında bildirim yapabilir.
 11. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanıp beyanname verme süresi içinde yani 31.Mayıs.2023 tarihine kadar ödenecektir. Bu süre içinde ödenmeyen %3 vergiler 6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı ile birlikte takip edilecek yani ödenecektir.
 12. Söz konusu beyan sonucunda aşağıdaki esaslara göre defter kayıtları düzeltilmek zorundadır.

Tebliğde verilen örnekler, her türlü olayı kapsamakta olup yazımıza aynen alınmıştır.

Örnek: (A) A.Ş.’nin 31/12/2022 bilançosunda kasada 1.200.000 TL vardır. Oysa fiilen kasada 1.160.000 TL vardır. Şirketin beyan tarihi 27.04.2023 olup bu tarihte kasada 1.600.000 TL. bulunmaktadır.

Bu açıklamalara göre mükellef