Hem dünyada hem de ülkemizde özellikle gayrimenkul fiyatlarındaki artış can yakmaya devam ediyor. Gayrimenkul fiyatlarındaki bu artış beraberinde kiralara da yansımakta ve ev sahipleriyle kiracıları yüksek kiradan dolayı karşı karşıya getirmektedir.

İktidarın ise bu konuda getirdiği tavan fiyat uygulaması pek işe yaramadı gibi duruyor.

Ne olmuştu?

11 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 7409 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle Türk Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Bu madde hükmüne göre 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında konutlara için yenilenen kira bedelleri önceki kira tutarından yüzde 25'ten fazla artırılamayacaktı. Yani 11 Haziran 2022 ve sonraki bir tarihte konutlara ilişkin kira kontratında belirtilen kira tutarı artırılacaksa bu tutar en fazla yüzde 25 artırılabilecekti. Bu süre ise 1 Temmuz 2023 tarihinde bitiyor.

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bu sürenin 1 yıl daha uzayacağını müjdeledi(!). Henüz resmi bir düzenleme yapılmadığını da belirteyim. Ancak şunu da söylemeliyim ki birçok ev sahibi maalesef bu kurala pek riayet etmiyor. Basına da çok yansıdı bu durum. Neyse gelelim konumuza…

Kiralamalarda iki taraf var; ev sahibi ve kiracı. Biri korunurken diğeri mağdur edilemez. Hukuk bunu emreder.

Yüzde 25'lik tavan fiyat düzenlemesi kanunla getirildiği için bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidilmeliydi. Kanunların Anayasaya aykırılığı nedeniyle dava açma hakkı Anayasanın "İptal Davası" kenar başlıklı 150 ve "Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi" kenar başlıklı 152'nci maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunların Resmi Gazete'de yayımından itibaren 60 gün içinde (AY. m.151) açılması gerekir. Buna soyut norm denetimi denir. Davayı; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu ve TBMM üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki milletvekilleri açabilir. Ancak muhalefetin Anayasa Mahkemesine gidip gitmediği yönünde bir bilgim yok.

Ayrıca görülmekte olan bir davada taraflarca ileri sürülen Anayasa'ya aykırılık iddiasının ciddi bulunması veya mahkemece resen buna karar verilmesi durumunda bu konuda verilecek karara kadar davanın geri bırakılarak işin Anayasa Mahkemesi'ne intikal ettirilmesiyle başlayan yargısal denetim sürecine somut norm denetimi denir.

Bu şekilde de AYM'ye götürülen bir dava var mı bilmiyorum açıkçası.

Ama benzer durum 2000'li yıllarda götürülmüş ve sonuç alınmış.

Şöyle ki… 

2000'li yıllar

2000'li yıllarda enflasyon yine almış başını gitmişken dönemin iktidarı evreka dedi ve konut kiralarına ilişkin tavan fiyat düzenlemesi getirip kanunlaştırmayı akıl etti!

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'a, 16.02.2000 tarih ve 4531 sayılı Kanun ile geçici bir madde eklenerek enflasyonla mücadele edilmek istendi. Bu düzenleme ile o yılın enflasyon verileri dikkate alınarak 2000 yılında kira artış oranlarının en fazla yüzde 25 oranında arttırılacağına hükmedildi. Bu, bir tavan fiyat uygulamasıydı ve kanunla getirilmişti.

Bu durumu Pazaryeri Sulh Hukuk Mahkemesi "4531 sayılı Yasa ile kira paralarının arttırılmasına ilişkin düzenlemenin, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını, kira sözleşmelerinde tarafların gelecek yıla ait kira artışlarını serbestçe belirleme olanağını sınırlandırdığını, bunun taşınmaz sahipleri aleyhine sonuçlar yarattığını bunun Anayasa'nın 10. ve 48. maddelerine aykırı olduğu." savıyla düzenlemenin iptalini istedi. Yani Pazaryeri Sulh Hukuk Mahkemesi, bu düzenlemenin kiracıyı koruduğunu ama gayrimenkul sahibini mağdur ettiği ve bunun da Anayasa'nın eşitlik ilkesini zedelediği iddiasında bulunarak düzenlemenin iptal edilmesini istedi.

İptali istenen Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'a 4531 sayılı Yasa ile eklenen ve itiraz konusu kuralları da içeren Geçici 7'nci maddenin ilk fıkrası "Sözleşmelerde kararlaştırılan kira paraları 2000 yılında yıllık yüzde 25, 2001 yılında ise yıllık yüzde 10 oranında artırılabilir…" şeklindeydi.

Anayasa Mahkemesi ise 16.11.2000 tarih ve Esas No: 2000/26, Karar No: 2000/48 sayılı kararındaki  "kiracı ile kiralayan farklı hukuksal konumda olduklarından bunları karşılaştırarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini ileri sürmek mümkün değildir. Bu nedenle, İptali istenen hükmün Anayasa'nın 10. maddesiyle ilgisi görülmemiştir." şeklindeki gerekçesiyle ret vermiştir.

Ancak bu karada verilen karşı oy ise "Anayasa'nın 48. maddesiyle düzenlenen sözleşme özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerdendir. Bu kural Anayasa'nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde yer almıştır. Bu maddede de düzenlenen özel teşebbüs özgürlüğü hem gerçek kişilere tek tek ve toplu olarak hem de tüzel kişilere tanınmıştır. Anayasa'nın 35. maddesinde ise herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu kabul edilmiştir. Buna rağmen anılan yasa ile eklenen Geçici 7. maddenin getirdiği yüzde25 oranındaki sınırlamanın sadece taşınmaz sahipleri zararına, kiracılar yararına olduğu için kamu yararına yönelik bir sınırlandırma olduğu kabul edilemez. Yasa, sözleşme özgürlüğüne aykırı bir düzenleme içermektedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın iptali gerekeceği kanısıyla aksi yönde oluşan çoğunluk görüşüne katılmıyoruz." denilerek bence şu aralar gelecek benzer düzenlemeye zemin oluşturacak bir karar verilmiştir.

Aynı gerekçeyle bu kez Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Anayasa Mahkemesine gitmiştir. AYM, 21.11.2000 tarih, Esas No: 2000/77, Karar No: 2000/49 sayılı kararında "Konut ve işyeri darlığı bulunan ülkelerde devletçe önlem alınmadığı takdirde talebin fazlalığı nedeniyle kiraların aşırı şekilde yükseleceği, bu yükselişin tüketim maddelerinin fiyatları üzerinde etkili olarak hayat pahalılığına sebep olacağı açıktır. Türkiye'de kiraların tüketici fiyat endeksi içindeki oranının yüksek olduğu, bunun hak ve adaletin gerçekleşmesini engelleyen önemli faktörlerin başında geldiği bilinmektedir. Bu nedenlerle, taşınmaz mal kiralarının sürekli yükselişi ve içinde kira paralarının önemli etkisi olan fiyat artışlarının ekonomik ve dolayısıyla sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemesi karşısında Devletin, sosyal huzurun sağlanması, toplumsal barış ve kamu düzeninin korunması amacıyla kiracı kiralayan ilişkilerini düzenlemesi, böylece insanımızı hak ettiği yaşam düzeyine kavuşturması, gelir dağılımını düzeltmesi ve yoksullukla mücadele etmesi Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti olmanın gereğidir.

Bu durumda kira paralarının sürekli yükselişinin ekonomik ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kira artışlarının, temel ekonomik göstergelerin hedeflerine bağlı olarak geçici bir süre için sınırlandırılmasının kiracı kiralayan arasında bozulan ekonomik dengenin yeniden sağlanması toplumsal barış ve kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan kiracı ile kiralayan farklı hukuksal konumda olduklarından bunları karşılaştırarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini ileri sürmek mümkün değildir. Bu nedenle, iptali istenen hükmün Anayasa'nın 10. maddesiyle ilgisi görülmemiştir." denilerek yüzde 25'lik tavan fiyat uygulamasını Anayasaya aykırı bulmamıştır.

Ancak bu sefer Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, sözleşmelerde kararlaştırılan kira paralarının 2000 yılında yıllık yüzde 25, 2001 yılında ise yıllık yüzde 10 olarak artırılabileceğini; 2000 yılı program hedefinde enflasyonun yüzde 25 olarak öngörülmesine karşın yüzde 39 oranında gerçekleştiğini; bu sapma sonucunda kiralayanların yüzde 14 oranında bir kayba uğradığını; 2001 yılında ise 22 Şubat 2001 tarihindeki ekonomik kriz nedeniyle, yeni enflasyon hedefinin yüzde 50'nin üzerine çıktığını; 2001 yılı kiralarını yüzde 10 oranıyla sınırlayan düzenlemenin uygulama olanağı kalmadığını; kira parasının belirlenmesinde mülkiyet hakkının özünün zedelenmemesi gerektiğini; bu nedenlerle, itiraz konusu ibarenin Anayasa'nın 2., 5. ve 35. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek Anayasa Mahkemesine gitmiş ve 4531 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 7. maddenin birinci fıkrasının ilk tümcesindeki "...2001 yılında ise yıllık yüzde 10..." ibaresinin Anayasa'nın 2, 5 ve 35'inci maddelerine aykırılığı savıyla iptal davası açmıştır.

Anayasa Mahkemesi 19.7.2001 tarih, Esas No: 2001/303, Karar No: 2001/333 sayılı kararında"4531 sayılı Yasa'nın gerekçesinde de belirtildiği gibi, ekonomi kurallarına göre hak ve adalete uygun, makul bir kira parasının saptanmasında kiracıların durumu ve tüketici fiyat endeksinin üstünde seyreden kira paralarındaki artışın diğer fiyatlar üzerindeki olumsuz etkileri gözetilerek taşınmaz mal kira bedellerinin kamu yararı amacıyla ve yasayla sınırlandırılmasının Anayasa ile çelişen bir yönü bulunmamaktadır. Ancak, 4531 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte öngörülen fiyat artışlarına koşut olarak kiralarda 2001 yılı için kabul edilen yüzde10 oranındaki artış, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle oluşan fiyat artışlarının çok altında kalmıştırBöylece, kira bedellerine getirilen sınırlama, amacını aşarak kiracı ile kiralayan arasında bulunması gereken adil dengenin kiralayan aleyhine demokratik bir toplumda makul, kabul edilebilir olarak nitelendirilemeyecek biçimde bozulması sonucunu doğurmuştur. Bu durumda, itiraz konusu ibare ile mülkiyet hakkının özüne dokunacak biçimde yapılan ölçüsüz sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaştığı ileri sürülemez.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu "...2001 yılında ise yıllık yüzde10..." ibaresi, Anayasa'nın 2, 5 ve 35'inci maddelerine aykırıdır. İptali gerekir." denilerek bu sefer yüzde 10'luk düzenlemeyi hem de oybirliğiyle iptal etmiştir.

Bu uygulama bugün AYM'nin önüne gelse nasıl bir karar çıkar?

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi 2000 yılında yüzde 25'lik artışı iptal etmemiş ama 2001 tarihli kararı ile yüzde 10'luk artışı iptal etmiştir. Bu iki karar arasında anlayış farkı anladığım kadarıyla krizin varlığının kabul edilip edilmemesidir. Yüzde 25'lik oranın iptal edilmediği kararda düzenlemenin kamu yararı amacıyla yapıldığı ve kiracı ile kiralayanın farklı hukuksal konumda olduklarından bunları karşılaştırarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini ileri sürmenin mümkün olmadığı düşünülmüş. Ben de çok farklı düşünmüyorum bu arada ama çok değil sadece sekiz ay sonra aynı Anayasa Mahkemesi 2001/303 esas nolu kararında 4531 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 7. maddenin birinci fıkrasının ilk tümcesindeki "...2001 yılında ise yıllık yüzde 10"'luk ibareyi iptal etmiştir.

İptal etme gerekçesi ise 4531 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte öngörülen fiyat artışlarına koşut olarak kiralarda 2001 yılı için kabul edilen yüzde 10 oranındaki artış, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle oluşan fiyat artışlarının çok altında kaldığı, böylece, kira bedellerine getirilen sınırlama, amacını aşarak kiracı ile kiralayan arasında bulunması gereken adil dengenin kiralayan aleyhine demokratik bir toplumda makul, kabul edilebilir olarak nitelendirilemeyecek biçimde bozulması sonucunu doğurmasına bağlanmıştır.

Bugün benzer bir düzenleme olsa ne olur? Sanıyorum benzer bir karar çıkar ve ev sahiplerinin lehine bir karar çıkar.

T24 | Murat BATI