30 Aralık 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32415

YÖNETMELİK

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Kurulda görüşülüp, kararlaştırılması gereken konuların ön incelemesini yapıp, daha ayrıntılı bir kapsam ve derinlikte Kurula sunmak üzere, üyelerin ve/veya Kurum personeli ile ilgili diğer tarafların katılımıyla ihtisas komisyonu veya çalışma grupları Kurul kararıyla kurulabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Hakan UYSAL