Değerli Dünya okurları, geçen hafta, kur korumalı mevduat (KKM) konusunda, Danıştay’da Tebliğe karşı açılan davada, Danıştay’ın Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri No’lu Tebliğin “40.3.1.1. Yabancı Paraların Dönem Sonu Değerlemesinden Kaynaklanan Kur Farkı Kazançlarına İlişkin İstisna” bölümünün yürütmesini durdurduğunu (YD kararı verildiğini) okuduk.

Bildiğiniz üzere, geçen sene kurumlar vergisi beyanlarının çoğu bu konuda ihtirazi kayıtla verilmiş ve dava açılmıştı. Bir yandan, ihtirazi kayıtla beyan üzerine açılan davalar ilk derece vergi mahkemelerinde devam ederken, bir yandan da bir kısım mükelleflerin tebliğe karşı açtıkları davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülmekteydi.
 

1. İdare ne yapacak?

İdarenin, yürütmenin durdurulması kararı üzerine, işlemin uygulanmasını durdurarak askıya alması ve işlemin tesisinden önceki hukuki durumun geri gelmesini sağlayıcı işlem ve eylemler yapması gerekir. Ancak, mali idare, en fazla, belki tebliğin bahse konu bölümünün yürürlüğünün durdurulduğunu duyurmakla yetinecektir.
 

2. Vergi mahkemeleri ne yapacak?

Vergi mahkemeleri bu karara uymak zorunda değil. Ancak verecekleri kararda, henüz kesin ilk derece mahkeme kararına dönüşmemiş olsa bile bu karar verecekleri kararın şekillenmesinde önemli bir faktör olarak etkili olacak.
 

3. Vergi mahkemesi daha önce yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ise ne olacak?

İlk etapta, yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmiş olması nihai karar açısından önem taşımayacak.
 

4. Vergi mahkemesinden yeniden yd kararı mı istenmeli?

Devam eden vergi mahkemesi davalarında yd kararı henüz verilmemişse, yd reddedilmişse veya ilk etapta yd istenmemişse bile, Danıştay’ın konuya ilişkin kararı ve açtığınız dava açısından anlamı-etkisini ortaya koyan bir dilekçe ile yd talepli başvurmakta fayda var.  
 

5. Vergi mahkemesinde dava devam ederken idareden iade talep edilebilir mi?

Etseniz de İdare, açtığınız dava devam ederken, mahkemeden bir karar gelmeden, Danıştay’ın YD kararı üzerine iade yapmayacaktır.
 

6. Dava açmamış olanlar ne yapabilir?

Dava açmamış olanlar düzeltme yoluyla İdareye başvurarak fazla ödedikleri tutarın iadesi talebinde bulunabilirler. Bu konuda, yargı, bu hususun düzeltme kapsamında değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği tartışması yapacaktır. Bizce, ortada bir hata varsa buna yol açan idari düzenlemedir. Bu düzenlemenin yargıda yetkisizlik nedeniyle yürütmesi durdurulmuşsa, bu yeni duruma göre iade/düzeltme hakkının mükellefe verilmesi gerektiği görüşündeyim.
 

7. Danıştay’ın kararı kesin mi?

Henüz Danıştay açılan davada nihai kararını dahi vermemiş, bir ara karar mahiyetinde olmak üzere YD kararı vermiştir. Danıştay 4. Dairesi’nin bu kararı, esas incelemesinden bağımsız olarak, kararın İdare’ye tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere verilmiştir. İdare, konuyu itiraz yoluyla Vergi Dava Daireleri Kurulu’na taşırsa- ki taşıyacaktır- verilen yd kararı kesinleşecek veya kaldırılacak. YD kararı incelemesinden bağımsız olarak esas incelemesi Danıştay 4. Daire’sinde devam edecektir.
 

8. Faiz istenebilecek mi?

Dava, mükellef lehine kesinleşirse, mükellefe iade yapılırken fazla ödenen tutarlar tecil faizi tutarında bir faizle iade edilecektir.
 

9. 2022 Kurumlar Vergisi Beyanları için ne yapmalı?

Şayet 2022 yılı kurumlar vergisi beyan dönemine kadar nihai karar çıkmamışsa, tavsiyem YD kararının dikkate alınması ve sanki o bölüm yokmuş gibi beyanın hazırlanmasıdır. Şayet YD kararı ile aynı yönde nihai kararını vermişse yine bence temyiz sonucu beklenmeden, tebliğin o bölümleri (yürütmesi durdurulan bölümleri) olmadan nasıl beyanda bulunulacaksa o şekilde beyanda bulunulmalıdır.
 

10. 2023 geçici vergi beyanlarında ne yapmalı?

2023 geçici vergi beyan dönemlerinde de aynı şekilde, yani, tebliğin yürütmesi durdurulmuş bölümleri olmadan nasıl beyan edilecekse o şekilde beyanda bulunulmalıdır.

Dünya | Zeki GÜNDÜZ