Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5966)

13 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete


Sayı: 31922

Karar Sayısı: 5966


Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.


12 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIKREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Karar kapsamında ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Kuram tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutarın 10 katını aşamaz. Bakiye tutarın hesaplamasında döviz kredileri için verilen kefaletlerde, kefaletlere Kuram tarafından onay verildiği tarihteki kur esas alınır. 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca, Bakanlık tarafından Kurama aktarılabilecek kaynak mezkûr maddenin birinci fıkrasında belirlenen tutar ile sınırlıdır. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen kefaletler kapsamında Bakanlık tarafından aktarılan kaynak, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutardaki limite dâhil edilir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve bu Karar kapsamında tahsil edilecek komisyonlardan Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dâhil yararlanıcıdan ya da kefillerinden kefalete konu krediye ilişkin her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilatlar ve işletme hesabındaki bakiye tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile işletme hesabında toplanan tutarlardan öncelikle yapılan tazmin yükümlülüklerine ve kanuni takip masraflarına ilişkin ödemeler, Bakanlık destek hesabından aktarılan tutarlardan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Kuruma aktarılabilecek olan kaynağın üst limiti 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutardaki limite dâhil edilmez.”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.