2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden 6/7/2023 tarih ve 2023/7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anılan Kanuna bağlı tarifelerde yer alan sürücü belgesi harçları hariç bazı maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) artırılması üzerine yeni belirlenen tutarların ilan edilmesi amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanunu Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Tebliğ eki Tarifelerde yer alan maktu harçlar 8/7/2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere ve düzenlenen belgelere uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

Tebliğ Taslağı Eki Tarifeler için tıklayınız.