07 Temmuz 2023 Tarihli                                     Resmi Gazete                                          Sayı: 32241

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1- 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nin “8.Devir ve Tescil İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Taksitli ödemelerde kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya devredilen taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde, taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilir.

İdarece taksitli satışlarda, hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası, nüfus bilgileri ve imzasını içerecek şekilde Ek-3’te yer alan belge düzenlenir.

Banka teminat mektubu alınmak suretiyle yapılan satışlarda Ek-3’te yer alan belge, Ek-4’te yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir. Devir tapu idaresince tapu siciline resen tescil edilir.

İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar için Ek-3’te yer alan belge, kalan taksit tutarını da gösterecek şekilde düzenlenir. Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli belirtmenin konulması Ek-5’te yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir. Devir ve kanuni ipotek tapu idaresince tapu siciline resen tescil edilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin “9.Devir Bedellerinin Ödenmemesi” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Taşınmaz, banka teminat mektubu verilmek veya ipotek tesis edilmek suretiyle hak sahibi adına tescil edilmiş ise, borcun ödenmemesi halinde teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borcun tamamı tahsil edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız