Kâr dağıtımı stopajı matrah artı­rımı için ilgili yıllarda kurumlar vergisi matrah artırımında da bu­lunulmuş olması gerekiyor. Peki daha ön­ceki af kanunları çerçevesinde matrah ar­tırımı yapılmışsa, yine, yeniden, 7440’a göre de mükerreren matrah artırımı yap­mak gerekecek mi?

Önceki af düzenlemelerinde kar dağıtı­mı stopajında matrah artırımı yapa bilme şeklinde bir düzenleme yoktu. Bu neden­le de kurumlar vergisinde matrah artırımı yapmış olan şirketler, kar dağıtımı stopa­jı açısından inceliyoruz gerekçesi ile in­celemeye alınıyor, kurumlar vergisi trans­fer fiyatlaması hükümlerine göre, af kanu­na aykırı olarak inceleniyor ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmasa da kar dağıtım stopajı ya tarh ediyorlardı.

Bu konuda ilk mahkemelerden bu tür incelemelerin yapılamayacağı yönünde karar da çıkmaya başlamıştı. Ancak peşi peşine çıkan aflar nedeniyle ne yazık ki bu konuda içtihat oluşamamıştı.

İlk defa 7440 ile bu düzenleme getirile­rek, aslında bir tebliğle çözülmesi gereken sorunu kanuna hüküm koyarak çözdüler. Bu nedenle geçmişte yapılan incelemeler haklılık zemini kazanmış, geçmiş yıllar tehlikeye atılmış oldu.

Mükellefler bu sorunu çözmek için yeni düzenlemeden yararlanmak isteyince, bu kez de, geçmiş yıllarda, geçmiş af kanunla­rına göre matrah artırımı yapmış olanlar için, 7440’a göre de yine, mükerrer mat­rah artırımı mı gerekecek sorunu ile kar­şılaşıldı.

Mükerrer matrah artırımının yol açaca­ğı bir başka külfet de zarar mahsubu konu­sunda olabilir. Daha önce zararlarının ya­rısını kaybetmiş olan şirketler mükerrer indirim yapınca kalan zarar indirim hak­larının yarısını da mı kaybedecekler?

Örnek müktezalar

Aslında geçmişte bu soruna bire bir ben­zer bir sorun KDV’de matrah artırımı ko­nusunda yaşanmış ki yine 7440 5/2-3’te aynı düzenleme mevcuttur, bu sorun mük­teza ile çözülmüş. TÜRMOB, Mali İdare­ye, “Mükerrer matrah artırımı mı yapıla­cak, zararın kalan yarısı da kaybedilecek mi?” diye sormuş, Mali İdare de,25.7.2018 tarihli,…-E.97317 sayılı yazısı ile aşağıda­ki cevabı vererek sorunu çözmüş.

“Buna göre; 7143 sayılı Kanuna göre ilgi­li yıllara ilişkin KDV beyannamelerindeki hesaplanan KDV tutarlarına ilgili yıl için belirlenen KDV artırım oranının uygulan­ması suretiyle bulunan tutar ile 7143 sayı­lı Kanuna göre hesaplanan gelir/kurumlar vergisi artırım tutarının yüzde 18'i kar­şılaştırılacak bu tutarlardan büyük ola­nı KDV artırım tutarı olarak dikkate alı­nacaktır.

7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırım talebinde bulunulacak… il­gili yıllara ilişkin 6736 sayılı Kanuna gö­re gelir/kurumlar vergisi yönünden mat­rah artırımında bulunmuş olan mükel­leflerin söz konusu yıllara ilişkin 7143 sayılı Kanuna göre gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunma­sına gerek bulunmamakta olup, 7143 sa­yılı Kanun kapsamında yapılacak KDV ar­tırımına ilişkin kıyaslamada ilgili yıl için belirlenen KDV artırım oranının uygulan­ması suretiyle bulunan tutar ile 7143 sayı­lı Kanuna göre hesaplanan gelir/kurumlar vergisi artırım tutarının yüzde 18'i dikka­te alınacaktır."Bu konuda süratle mükteza talebinde bulunulmasını öneriyorum.

Şa­yet affa başvuru süresinin sonuna değin cevap gelmezse, kar payı stopajı matrah artırımı için ilgili yılda ki artırılan matrah ile yeni kanuna göre artırılsa idi çıkacak olan rakamı mukayese ederek büyük olan üzerinden beyanda bulunun.

Şayet sistem beyanınızı kabul etmez­se veya hiç bir risk almak istemiyorsanız ihtirazi kayıtla beyanda bulunup konuyu mahkemeye taşıyın.

Mali İdarenin konuyu başvuruyu bekle­meksizin çözmesini umuyoruz.

Dünya | Zeki GÜNDÜZ