Söz konusu olumsuzlukların sürekli ve uzun yıllar devam etmesi halinde ise şirketler teknik iflas veya borca batıklık durumu ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Şirketlerin sermayelerinde azalmalara karşılık olarak sermaye artışları gündeme gelmektedir. Bu yazımızda nakdi sermaye artışının şirketlere sağladığı vergisel avantajlara değinilecektir.

Nakdi sermaye artışı nedir

Nakdi sermaye artışı, şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesinin teşvik edilmesi amacıyla getirilmiş bir uygulama olup, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını ifade etmektedir.

Kimler nakdi sermaye artışından yararlanır

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzeri nitelikteki yabancı kurumlar nakdi sermaye artışı indiriminden faydalanabilirler.

Nakdi sermaye artışı nasıl uygulanır

 Yeni kurulan veya nakit olarak sermaye artıran sermaye şirketlerinin, kuruluşta şirkete sermaye olarak koydukları veya artırdıkları tutar üzerinden Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarın %50’sinin, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılmasıdır. Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için ise indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır.

İndirimin hesaplama şekli

Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönemin kurum kazancından indirilebilecektir. İndirim Tutarı: Nakdi Sermaye Tutarı x Kredi Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre formülü ile bulunur.

Süre hesabı

 Sermaye şirketleri, nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınarak indirimden yararlanılabilecektir.

İndirime tabi şirketler, 5/7/2022 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere, 5/7/2022 tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler ise 2022 dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı indirimden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

İndirilemeyen tutar devredilir

 Nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği veya zarar nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM