• 5510 Sayılı Kanuna Göre Ödenmeyen SGK Primi Gider Olarak Yazılamaz

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88.maddesinde Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider yazılamayacağı belirtilmiştir. SGK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na fiilen ödenmiş olması gerekmekte olup, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider olarak kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.

  • SGK Primleri Ödendiği Tarih İtibariyle Beyanname Üzerinden Diğer İndirimler Olarak Tenzil Edilmelidir

Vergi matrahına KKEG olarak ilave edilen ödenmeyen sigorta primleri ödenmesi halinde beyannamede  “Zarar Olsa Dahi Indirilecek İstisna ve Indirimler” satırında beyan edilmek suretiyle vergi matrahından tenzil edilir.

  • Aralık Ayına Ait Sigorta Primi Ocak Ayı İçerisinde Ödenmesi Halinde Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir

5510 sayılı Kanun’un 88. maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.

  • Devam Eden İnşaat İşlerinde Ödenmeyen SGK Primlerinin KKEG Olarak Vergi Matrahına İlave Edilmesine Gerek Yoktur

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde kazanç işin bittiği yılda beyan edileceğinden, cari yılda ödenmeyen sigorta primlerinin giderlerden çıkarılmasına gerek yoktur. Ancak, işin bittiği yılda o işe ait ödenmeyen primlerin mali karın hesabında dikkate alınması gerekir.

  • Ödenmeyen SGK Primleri Muhasebe Kaydı

Tahakkuk etmiş ancak vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan sigorta primlerine ilişkin aşağıda belirtilen muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

____________________________31/12/__________________________

361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

               368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ

               VERGİ VEDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

_________________________________/____________________________

910-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

910.01-Ödenmeyen SSK Primi

                                  911-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KARŞILIĞI

________________________________/______________________________

  • Ödenmeyen SGK Primi İşçi ve İşveren Payları

Ödenmeyen SGK primlerini işçi ve işveren payı dahil KKEG olarak dikkate alınacaktır.
 

  • Ödenmeyen Sigorta Primlerine Ait Gecikme Zamları ve Faizleri Gider Olarak Dikkate Alınamaz

Gelir Vergisi Kanunu'nun 90.maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/d maddelerinde belirtildiği üzere, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizlerin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir