Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğünün 06.05.2022 tarih ve E-16700543-155[21-515-38]-34038 sayılı özelgesinde;

Şirket ile organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığı arasında imzalanan fabrika yapım projesi sözleşmesinde yer alan bedelin damga vergisinden istisna olup olmadığı yönünde görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabi olduğu, (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların ise damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre OSB tüzel kişiliği her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun W/53 fıkrasında, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin taahhütnameler ile sözleşmeler istisna edilmiştir.

İnşaat yapımına ilişkin sözleşmeler istisna kapsamında yer almamıştır.

Bu nedenle fabrika yapımı projesi sözleşmesinde yer alan bedel üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması OSB tüzel kişiliğinin damga vergisinden muaf olması sebebiyle hesaplanacak damga vergisinin şirket tarafından ödenmesi gerekecektir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.