Programın; hazırlanmakta olan On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)’nın genel çerçevesiyle uyumlu olarak, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyümeyi ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve afetlerle etkin mücadele ederken mali disiplini korumayı esas alan politika zeminini tesis etmeyi amaçladığı ifade edilmiştir. OVP de vergi ile ilgili politika ve tedbirlerin neler olduğunu incelemeye çalışalım.

OVP'de vergi politika ve tedbirleri nelerdir?

Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Vergi politikalarında büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarının önceliklendirilmesine devam edilecektir. Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır. Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.

Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesine ve gönüllü uyumun artırılmasına destek veren, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulmak amacıyla güncellenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilecek, orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacaktır. Vergi idaresinin fiziki, beşeri ve teknolojik altyapısı geliştirilecektir. Kayıt dışılıkla mücadele, teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecektir.

Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak vergi uygulamaları geliştirilecektir. Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir. Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporların daha kapsamlı bir şekilde yayımlanması sağlanacaktır.

OVP'de yer alan vergi politikalarından bazıları uygulamaya geçti

 OVP de yer alan vergi politikalarının bir kısmı somut olarak uygulamaya geçmekle birlikte bir kısım vergi politika ve tedbirlerinin ise ne şekilde uygulanacağını zaman içinde hep birlikte görmüş olacağız. İşletmelerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışında uygulanan kurumlar vergisi ve KDV istisnasına son verilmesi, tahsilat performansının artırılması kapsamında vergi borcu olan mükelleflerin Vergi Müfettişlerince Vergi Dairelerine davet edilerek borçların ödeme planına bağlanması, kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bir çok sektörde vergi denetimleri yapılması bu denetimlerde yapay zekanın ve teknolojik imkânların kullanılması, gönüllü uyum kapsamında kayıt ve beyan dışı araç ve gayrimenkul satışı yapanların vergi dairelerince izaha davet edilmesi gibi uygulamalar somut olarak hayata geçirilmiş olan vergi politikalarından bazılarıdır.