12 Ocak 2024 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32427

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)

MADDE 1- 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C/1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, ikinci paragrafında yer alan “2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (III/C/1.1) bölümünün birinci paragrafında yer alan “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi, son paragrafında yer alan “sigara” ibarelerinden önce gelmek üzere “ makaron ve” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/C/1.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “sigara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, makaron” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Editör: Hakan UYSAL