Bilindiği gibi 6183 sayılı AATUHK’nun 22/A maddesi ve 4734 sayılı KİK’nun 10. Mad. 4. Fırkasının (d) bendi gereğince talep edilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgelerde cins itibariyle yer verilmesi gereken kamu alacaklarına ilişkin olarak hangi borçların dikkate alınacağı önem taşımaktadır. Buna göre, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları miktarı ne olursa olsun ihalelere giriş sırasında vergi borcu gibi dikkate alınmaması gerektiği görüşündeyiz.

Yaşanan bir olayda bir mükellefin ihaleye katılım tarihi itibariyle 5.400 TL özel usulsüzlük cezası borcu bulunmaktadır. İş bu borcun ihaleye giriş sırasında vergi dairesinde borç olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Ne var ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 07.04.2021 gün ve 48566 sayılı yazı kapsamında yapılan açıklamalar çerçevesinde özel usulsüzlük cezası veya usulsüzlük cezalarının vergi borcu olarak dikkate alınmaması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu yazı ekinde  yer alan 3 sayfa halinde zikredilen 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında değerlendirilecek vergi türleri tek tek belirtiliştir. Söz konusu tablo incelendiğinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vergi borcu gibi dikkate alınmayacağı vurgulanmıştır. [1]

Bilindiği gibi bugün itibariyle örneğin; 5.000 TL’nin üzerinde KDV borcu olan bir işveren ihaleye katılım sırasında böyle bir borcu var ise ihaleye katılması vergi borcu nedeni ile mümkün bulunmamaktadır. Aynı şekilde 5.000 TL’nin üzerinde bir kurumlar vergisi veya geçici vergi bulunan bir mükellefte o tarih itibariyle (ihaleye giriş tarihi itibariyle) borçlu sayılacağından dolayı ihaleye katılması mümkün değildir.

[1] Bkz: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 07.04.2021 gün ve 48566 sayılı yazıları ve ayrıca yine 07.04.2021 gün ve 48567 sayılı yazı ve ekinde yer alan liste halindeki borçlar ihaleye katılım sırasında borç olarak tek tek türleri belirtilmiştir.

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi