Pandemide kısa çalışma nedeniyle maaş almadığım günlerin sigorta primi yatmamış? Eksik günler için ne yapabilirim? Nuray A.

Pandemi süreci boyunca kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanılan süreler zarfında İŞKUR tarafından yalnızca genel sağlık sigortası primi yatırılmıştır. Haliyle KÇÖ veya NÜD’den yararlanılan süreler için emeklilik priminin otomatik olarak veya sonradan İŞKUR ya da işverenler tarafından yatırılması sözkonusu değildir.

KÇÖ veya NÜD’den yararlanılan sürelerin sonradan borçlanma kapsamında veya isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenip ödenemeyeceğine geldiğimizde;

Kimlerin, hangi süreler için borçlanma yapabilecekleri 5510/41. maddede belirtilmiştir. Ancak, KÇÖ veya NÜD’den yararlanılan sürelere ilişkin emeklilik primlerinin borçlanma suretiyle ödenebileceğine dair bir düzenleme bulunmadığından bu süreler zarfındaki prim günlerinin mevcut yasada bir değişiklik yapılmadığı sürece borçlanma suretiyle kazanılması mümkün değildir.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için yasada “ay içinde 30 günden az çalışmak” koşulu aranılmış olmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışanların isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyebilmeleri için 2013/11 sayılı Genelgede eksik gün nedenlerinin 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) nedenlerinden biri olması ya da eksik gün nedeni 12 (Birden fazla) ve 13 (Diğer) olarak beyan edilmiş olan sigortalılar yönünden eksik gün nedenlerinin kısmi istihdam veya puantaj kayıtları ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmadan kaynaklanmış olması şartı aranılmıştır.

Dolayısıyla, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılan sürelerin 18-26-27-28 eksik gün nedenleri ile SGK’ya bildirilmiş olması nedeniyle pandemiden kaynaklanan eksik sürelerin isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenmesi de mümkün olamamıştır.

Bu aşamada pandemi süresi içinde kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılmış süreler zarfındaki eksik SGK günlerinin sigortalılar tarafından borçlanma yapılarak veya işverenler tarafından prim ödemek suretiyle 30 güne tamamlatılması mümkün bulunmamakla birlikte, 5510/41. maddede yapılacak bir değişiklikle bu süreler için sigortalılara borçlanma imkanı verilmesi hem gerekli, hem de isabetli olacaktır.

İŞYERİ HEKİMİNCE REÇETE EDİLEN İLAÇLARLA İLGİLİ AYRINTIYA DİKKAT!

Eşimden dolayı ölüm aylığı alıyorum, aynı zamanda da SSK’lı olarak da çalışıyorum. İşyeri hekiminin yazdığı ilacı eczane vermedi, ne yapabilirim? Nuray F.

Sağlık Uygulama Tebliğinde 26 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, işyeri hekimleri ile birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerine sadece yetkili oldukları işyerlerinde; 4/a (SSK) ve 4/b (Bağkur) kapsamındaki sigortalılara, işyerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ayrıca 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılara, Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedellerinin Kurumca karşılanacağına dair düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde işyeri hekimleri yetkili oldukları işyerlerinde çalışan sigortalılara reçete yazılabilmektedir. Bu durumda işyeri hekimince reçete edilmiş ilaçlar, tüm sigorta kollarına tabi çalışıp sağlık provizyonlarını kendi sigortalılıkları kapsamında alan sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar tarafından %10 veya % 20 katkı payı ödenerek alınabilmektedir. Buna karşın işyeri hekimince reçete edilmiş ilaçlar sağlık provizyonlarını eşinden veya vefat eden anne/babasından dolayı (hak sahibi olarak) alıp, aynı zamanda sigortalı olanlar yönünden katkı payı ödenerek alınamamaktadır.

Sağlık provizyonlarını vefat eden eşinden veya anne/babası üzerinden alan sigortalılar, provizyon tipini 2016/21 sayılı Genelgeye göre SGK Müdürlüklerine başvurarak kendi sigortalılıkları üzerinden alınmasını talep ettikleri takdirde, talep ettikleri statüye göre gerekli değişiklik yapılmaktadır. Ancak bu durumda ödeyecekleri katkı payı tutarları % 10’dan % 20’e çıktığından, provizyon tipini değiştirmek yerine, işyeri hekiminin yazdığı reçeteyle birlikte aile hekimine başvurarak reçetedeki ilaçları aile hekimine yazdırmaları daha isabetli olacaktır.

ASIL İŞVERENİN STAJYER ÇALIŞANI ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Stajyer olarak çalıştırdığımız bir öğrenciyi, staj süresi sonrasında asıl işveren işçisi olarak değil de alt işveren işçisi olarak işe almamız sorun oluşturur mu? Karar Okuru

İş Kanununun 2/7. fıkrasında asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarının kısıtlanamayacağı veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamayacağı, aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işveren işçisi sayılacağı öngörülmüştür.

Ancak stajyer öğrenciler staj gördükleri süreler zarfında İş Kanunu kapsamında işçi sayılmadığından, asıl işveren yanında staj gören öğrencinin staj bitiminin ardından alt işveren yanında hizmet akdine tabi çalıştırılmasının önünde bir engel yoktur.

Karar | Eyüp Sabri DEMİRCİ