13/9/2022 tarihinde işten ayrılan sigortalımızın 12/9/2022 ila 16/9/2022 tarihleri arasında devam eden raporu var. E-Vizite uygulamasından raporun işten ayrılış tarihine kadar olan kısmını onaylamak istediğimde sistem izin vermiyor. Rapor onayını nasıl yapabilirim? Halil İbrahim Y.

İstirahatli sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için aranılan şartlardan biri de sigortalının istirahat süresi içinde çalışmadığına dair bildirimin istirahat süresinin sona erdiği ayın 26’sına kadar işverenlerince yapılmış olmasıdır.

Sigortalıların istirahat süresi içinde çalışmadıklarına dair bildirimleri;

  • Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi (e-Vizite) üzerinden
  • MUHSGK uygulaması vasıtasıyla 01-İstirahat eksik gün nedeni girilmek suretiyle
  • MUHSGK uygulaması vasıtasıyla “İstirahat Süresinde Çalışmamıştır” kutucuğu “Evet” girilmek suretiyle

Olmak üzere üç farklı yöntemle yapılabilmektedir.

Çalışılmadığına dair bildirimin MUHSGK üzerinden yapılması halinde sigortalı rapor parasını alabilmek için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesini beklemek durumunda kalmasına rağmen, rapor onayının Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş sistemi üzerinden yapılması halinde ilgili döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi beklemeksizin ilgili SGK Müdürlüğü personeli tarafından onay verildikten sonra sigortalı rapor parasını alabilmektedir.

Rapor parasının ödenme süresiyle ilgili olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40/8. fıkrasında geçici iş göremezlik ödeneğinin, buna ilişkin belge veya bilgilerin Kuruma intikalini takip eden yedi iş günü içinde ödeneceği belirtilmiş olmakla birlikte, uygulamada bu sürenin Türkiye geneli ortalaması 5 güne kadar düşürülmüştür.

Uzun süreli istirahat raporlarına ilişkin rapor onaylarının Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi üzerinden 10’ar günlük dilimler halinde parçalı şekilde yapılması mümkün bulunmakla birlikte, 10 günden az süreli raporların tek seferde onaylanmasına izin verilmektedir.

10 günden az süreli raporların tek seferde onaylanmasına ilişkin uygulama, istirahat süresi sona ermeden işten ayrılan sigortalılar için de aynı şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla okurumuz Halil İbrahim beyin sorduğu 12/9/2022 ila 16/9/2022 tarihleri arasında istirahatli iken 13/9/2022 tarihinde işten ayrılan sigortalı için, işverenin çalıştı/çalışmadı bildirim yükümlülüğü her ne kadar sigortalının işten ayrıldığı tarihe kadar olsa bile Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi üzerinden raporun tamamı üzerinden onay verildiği takdirde işveren tarafından işten çıkış tarihine kadar bildirim yapılmış kabul edilmektedir.

ŞİRKET KURULUŞU SONRASINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK İŞVERENLER İŞYERİ BİLDİRGESİ DÜZENLEYECEK Mİ?

11/9/2022 tarihinde şirketimizin Ticaret Sicil Memurluğunda tescili yapıldı. Ekim ayı içinde sigortalı çalıştırmaya başlayacağız. SGK nezdinde açılacak dosya için işyerimizi hangi tarih itibariyle SGK’da tescil ettirmemiz gerekir? Saniye K.

5510 sayılı Kanunun 11.maddesinde 7099 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerle, şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirimin Kuruma yapılmış sayılacağına ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesine düzenlenmeyeceğine yer verilmiştir.

Kanunda yapılan bu düzenlemelere istinaden uygulamanın usul ve esasları 2018/11 sayılı SGK genelgesinde açıklanmış olup, Ticaret Sicil Memurluklarınca tescil edilen her şirket adına sigortalı çalıştırsın veya çalıştırmasın 10/3/2018 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde otomatik olarak işyeri dosyası tescil edilmektedir.

Ayrıca, şirket kuruluşu aşamasında sigortalı açılmaya başlanılacak tarih;

  • Ticaret Sicil Memurluğuna beyan edilmemiş ise, SGK nezdinde tescil edilen işyeri dosyasının tescil tarihi, şirketin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiği tarih
  • Ticaret Sicil Memurluğuna beyan edilmiş ise SGK nezdinde tescil edilen işyeri dosyasının tescil tarihi, Ticaret Sicil Memurluğuna beyan edilen sigortalı çalıştırmaya başlanılacak tarih olarak kabul edilmektedir.

Dolayısıyla, şirket kuruluşu için Ticaret Sicil Memurluklarına yapılacak başvuruda sigortalı çalıştırmaya başlanılacak tarih beyan edilmemiş ise, sigortalı çalıştırmaya başlanılacağı durumda işyeri bildirgesi düzenlenmeyip, otomatik tescil edilen işyeri dosyasının tescil tarihinin ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihe çekilmesi noktasında işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurulması gerekecektir.

Ayrıca otomatik tescil edilmiş işyeri dosyasından SGK bildirimlerinin yapılabilmesi için ilgili SGK Müdürlüğüne yapılacak başvuru sırasında, e-Sigorta Şifresi başvuru formu düzenlenerek, şifre işveren haricindeki üçüncü bir kişi adına alınacak ise vekâletnamenin aslı veya noter onaylı bir suretinin de SGK Müdürlüğüne ibraz edilmesi icap etmektedir.

SGK nezdinde otomatik işyeri dosyası tescili, Ticaret Sicil Memurluklarınca şirket tescilinin ardından yapıldığından, şube tescilleri sonrası otomatik işyeri dosyası açılmamaktadır. Bu bakımdan, tescil edilen şubelerde sigortalı çalıştırmaya başlanılacağı durumlarda en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarih itibariyle düzenlenecek işyeri bildirgesinin elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi ihmal edilmelidir.

Karar | Eyüp Sabri DEMİRCİ