Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemi olarak tanımlanabilmektedir.

Senede bağlı alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorunda olanlar bankalar, bankerler ve sigorta şirketleridir. Bunlar dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutma konusunda Vergi Usul Kanunu yönünden seçimlilik hakkına sahiptirler. Ancak, alacak senedi reeskonta tabi tutulursa borç senedinin de reeskonta tabi tutulması mecburidir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca vadesi gelmemiş olan alacak ve borç senetleri ile birlikte yabancı para cinsinden senetli alacak ve borçlarında reeskont işlemine tabi olacağı belirtilmiştir. Reeskont işlemi 3 er aylık geçici vergi döneminde de yapılabilir.


Reeskont ayrılması için gerekli şartlar;

-Alacak veya borcun iktisadi işletme bünyesinde doğmuş olması,

-Alacak ve borcun senede bağlı olması,

-Alacak ve borcun bağlı olduğu senedin vade içermesi,

-Değerleme günü itibarıyla alacak ve borcun vadesinin gelmemiş olması,

-Alacak ve borç senedinin değerleme günü itibarıyla işletme bilançosunda yer alması gerekmektedir.

Bu konuda Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 10.09.2013 tarih ve 95462982-105[VUK.ÖZLG-2013-27]-265 sayılı özelgesinde;

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vadesi 92 güden daha fazla olan senetlerin reeskonta kabul edilmemesi durumu T.C. Merkez Bankasının reeskont hesaplaması ile ilgili bir durum olup, Vergi Usul Kanununda vadesi 92 günden daha fazla olan senet ve çeklere reeskont uygulanmayacağına dair hüküm bulunmadığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan 30.04.2013 tarihinde yayımlanan 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 5941 sayılı Çek Kanununda yapılan düzenlemeler göz önüne alınarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Buna göre değerleme gününde vadesi 92 günden uzun olan senede bağlı alacak ve borçlar ile ileri düzenleme tarihli çekler için de reeskont uygulanmasının mümkün olacağını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.