1 Kasım 2023 ÇARŞAMBA                   Resmî Gazete                              Sayı : 32356

              TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir,

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,