Bu birlikte; Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına izin verilmesi Dair Kanun 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak gizlice girdi.

1 Mart 2024 tarihinde bu kanuna göre,

Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışabilmesi sağlanmaktadır. Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edilebilir ve bu sayı birden fazla olamayacak.

Ebelik mesleğinin görev tanımı güncellenerek ebelerin yetkileri artırılmaktadır.

Acil tıbbi ana bakıma yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve sağlık hizmetlerine de sosyal pediatrik yan dalların yapabilme imkanı getirilmektedir.

İlaç üretimi ve ilacın piyasaya arzı olmayan kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşullar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek, bu doğrultuda Bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacaktır.

Beşeri tıbbi ürün güvenliğinin daha etkin olarak kontrol edilmesi ve ruhsatlandırma süreci hızlandırılarak hastaların ihtiyaç duyduğu ilaca daha hızlı erişim amacıyla ruhsatlandırmaya esas Sağlık Bakanlığınca yapılan analizler, ürün ruhsatlandırılmasının takip edilmesi gerekmektedir.

Ruhsatlandırma oranları Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Eczanelere yönelik yapılacak teftişlere eczaneler de eklendi. Buna göre teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veya Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce tensiplendirilecek resmi tabipler veya eczaneler tarafından yapılacaktır.

Herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınması dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel olarak araştırılması amacıyla insanların üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınabilir.

Kozmetik ürünleri insanlar üzerinde yapılacak çalışmalar Sağlık Bakanlığınca sağlanan etik kurulların ardından Sağlık Bakanlığından izin alınarak başlatılacaktır.

Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde prosedürler uygulanmaktadır.

Yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için ücret ek ödeme, yan dallar için 200 puan artırılarak ödenecektir.

Bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından istenecek görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında personele verilen ödeme %65'ten %85'e yükseltilmekte ve yükseköğretim kurumlarıyla birlikte uygulama sağlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri ile ilgili atamalar belirlenmiştir.

Öğretim elemanlarının hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkileriyle sözleşme fesih koşulları belirlenmektedir.

Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşların Bakanlık denetimi onaylanmıştır.

Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları, tıbbi malpraktis sonucu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla aynı haklara sahip olmaya devam edecek.

İdare tarafından ödenen tedavi suiistimal tazminatlarının sigorta bedelinden tahsili sağlanmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında muayene, teşhis ve tedavi ile ilgili tedavi edici işlem ve uygulamalar nedeniyle her türlü kusuru ve masraflarının gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermeleri zararlardan dolayı, idare tarafından ödenen sigorta şirketinden talepte bulunulması.

4924 sayılı Kanun'a tabi atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır. Eleman temininde zorluklarla uğraşırken kişisel istihdamını desteklemek, devlet hizmeti süresi uzatma tabip ve uzman tabiplerin bulunduğu yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde sürekliliğini sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bin çıkarılacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturulmuş, sözleşmenin feshi keyfiliğe fırsat verilmeksizin belirlenebilir şekilde bağlanmıştır.

Hastane koordinasyon kuruluşu kurulmuştur. Bu sayede hastanenin daha verimli, etkin ve koordineli olarak sağlanması sağlanmaktadır.

Star | Resul KURT