1- İdarî para cezaları Kurumdan alacağınız tebligat ile tahakkuk edecektir. Bu yüzden tebligatın Tebligat Kanunu ve bu konudaki yargı kararlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

2- İdari para cezasına konu fiillerle ilgili esastan bir itirazınız yoksa ve tebligatın da yasal olduğunu değerlendiriyorsanız, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde para cezasının ödenmesi en iyi seçenektir. Zira bu durumda cezanın sadece dörtte üçünü ödeyerek yükümlülükten kurtulabilirsiniz. Öte yandan peşin ödemenin idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceğini bilmeniz gerekir.

3- İdari para cezasının esasının veya tebligatın hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa tebligatı müteakip 15 gün içinde SGK’ya itiraz edilmesi gerekir. Bu aşamada Kuruma yasal süre içinde başvurarak itiraz etmezseniz idari para cezasının esası hakkında yargıya başvurma imkânınız da ortadan kalkacaktır.

4- Bu aşamadaki itiraz takibi durdurur. Kurumca itirazınız reddedilirse, kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare Mahkemesine başvurabilirsiniz.

5- Yasal süre içinde Kuruma İtiraz edilmemesi, itirazın Kurumca reddedilmesine rağmen İdare Mahkemesine başvurulmaması veya idare mahkemesinin red kararı ile idari para cezasının kesinleşeceğinin göz önünde bulundurulması gerekir.

6- İdari para cezası kesinleştikten sonra, cezaya konu borç ödenmezse SGK 6183 sayılı Kanun uygulaması kapsamında borcun 15 gün içinde ödenmesi için ödeme emri gönderecektir.

7- Yasal nedenleriniz var ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili İş Mahkemesinde ödeme emrinin iptali davası (itiraz) açabilirsiniz.
Ancak bu aşamada idari para cezasına konu borcun esası ile ilgili itiraz mümkün değildir. Çünkü bunun idari para cezasının ilk tebliğ edildiği zaman Kuruma ya da İdare Mahkemesine yapılması gerekir. Kuruma İtiraz edilmemesi üzerine, itirazın Kurumca reddine rağmen İdare Mahkemesine başvurulmaması veya İdare Mahkemesinin red kararı ile kesinleşen idari para cezasına konu borç için bu aşamada ancak ödeme emrinin tebliğinin usulsüz olması, borcun kısmen veya tamamen ödenmiş olması veya borcun zamanaşımına uğramış olması hallerinde itiraz edebilirsiniz. Aksi takdirde itirazınız İş Mahkemesince reddedilecektir.

8- Daha önceki paylaşımlarımızda da belirtildiği üzere buradaki 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Bu süreyi kaçırdıktan sonra menfi tespit davası açmanız da mümkün olmaz.


HARUN ORDU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu- Başmüfettiş-Hukukçu