1-Kuruma bildirmediğiniz iddia edilen hizmetlere ilişkin (5510/86-7.fıkra kapsamında saptanan) SGK’dan borç tebligatı alırsanız öncelikle bu nedenle yapılan tebligatın Tebligat Kanunu ve bu konudaki yargı kararlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

2-Bildirilmediği iddia edilen işçilikler ile ilgili esastan bir itirazınız yoksa tahakkukun ve tebligatın da yasal olduğunu değerlendiriyorsanız, tebliğ edilen prim borcunu belirtilen süre içinde Kuruma ödemeniz en iyi seçenek olacaktır. Bu durumda ödemek zorunda kalacağınız gecikme zammı azalacaktır.

3-Kuruma bildirilmediği iddia edilen hizmetlere ilişkin tahakkuk ettirilen borcun veya tebligatın hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa 30 gün içinde SGK’ya itiraz edilmesi mümkündür. İtiraz takibi durdurur.

(7036 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği 231/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz”

4-SGK itirazınızı redderse, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili İş Mahkemesine başvurmanız gerekir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmayacaktır.

5-Bildirmediğiniz iddia edilen hizmetler nedeniyle yapılan prim tahakkukları için Kuruma itiraz edilmemesi, Kuruma yapılan itirazın reddine rağmen mahkemeye başvurulmaması, halinde bu borçlar kesinleşecektir.

6-Prim borçları kesinleştikten sonra, borç ödenmezse SGK bu defa 6183 sayılı Kanun uygulaması kapsamında borcun 15 gün içinde ödenmesi için ödeme emri gönderecektir.

7-Yasal nedenleriniz var ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili İş Mahkemesinde ödeme emrinin iptali davası (itiraz) açabilirsiniz.

Ancak bu aşamada prim borcunun nedenleri ile ilgili itiraz zorlaşacaktır. Prim borcuna itirazın mahkeme kararıyla reddedilmesi suretiyle kesinleşen prim borçları için bu aşamada ancak ödeme emrinin tebliğinin usulsüz olması, borcun kısmen veya tamamen ödenmiş olması veya borcun zamanaşımına uğramış olması hallerinde itiraz edebilirsiniz.

Daha önceki paylaşımlarımızda da belirtildiği üzere buradaki 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Bu süreyi kaçırdıktan sonra menfi tespit davası açmanız da mümkün olmaz.


Saygılarımla... 

HARUN ORDU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu- Başmüfettiş-Hukukçu