29 Aralık 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32414

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL

TABLOLARININ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 1/10/2023 tarihli ve 32326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2024” ibaresi “2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Hakan UYSAL