Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku­rulu (BDDK). 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı ile 24 Haziran 2022 ta­rihinden sonra uygulanmak üzere kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına iliş­kin düzenleme yaptı.

Karara göre bir şir­ketin.

  1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağım­sız denetime tabi bir şirket (Şirket) olması,
     
  2. Yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki yaban­cı para mevduatın) TL karşılığının 15 mil­yon TL'nin üzerinde olmaması,
     
  3. Yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının, aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış has ılatından büyük olanının yüzde 10' unu aşması,

halinde sözkonusu şirkete TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılması­na ilişkin sınırlama getirildi.

BDDK daha sonra 7.7.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kararında. 24.06.2022 tarihli

Kararının aksi yönde bir Kurul Kararı alın­caya kadar ne şekilde uygulanması gerek­tiğine ilişkin açıklama ve düzenlemelerde bulundu.

Buna göre şirketler kredi kullanımı baş­vurusunda Kararda belirtilen usul ve esas­lara uygun olarak bu hususlara uyduklarını teyit edecek şekilde. Kamu Gözetimi, Mu­hasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafindan yetkilendirilmiş bağımsız de­netim kuruluşlarınca ya da yeminli mali müşavirlerce onaylatmak suretiyle Ban­kaya gerekli bilgi ve belgeleri sunacaklarını beyan ederek kredi kullanabileceklerdir.

Kararın uygulanmasında esas alınacak en güncel finansal tablolar. VUK ve ilgi­li düzenlemeleri uyarınca geçici vergi dö­nemleri dahil düzenlenerek vergi dairesi­ne sunulmuş olan (ya da konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bağımsız denetim kuruluş­larınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolar üzerinden şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edil­meden) en güncel finansal tablolar olarak dikkate alınacaktır. Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt edilmesi halinde, bu durumun tespiti için şirketler yeminli imali müşavirler ya da bağımsız denetçiden bel­ge alabilecekleri gibi, serbest muhasebeci mali müşavirlerden de bu durumlarım tev­sik edici belge alabileceklerdir.

TÜRMOB