Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku­rulu (BDDK). 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı ile 24 Haziran 2022 ta­rihinden sonra uygulanmak üzere kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına iliş­kin düzenleme yaptı.

Karara göre bir şir­ketin.

  1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağım­sız denetime tabi bir şirket (Şirket) olması,
     
  2. Yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki yaban­cı para mevduatın) TL karşılığının 15 mil­yon TL'nin üzerinde olmaması,
     
  3. Yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının, aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış has ılatından büyük olanının yüzde 10' unu aşması,

halinde sözkonusu şirkete TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılması­na ilişkin sınırlama getirildi.

Yapılandırmayı ihlal edenlere yeni bir fırsat Yapılandırmayı ihlal edenlere yeni bir fırsat

BDDK daha sonra 7.7.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kararında. 24.06.2022 tarihli

Kararının aksi yönde bir Kurul Kararı alın­caya kadar ne şekilde uygulanması gerek­tiğine ilişkin açıklama ve düzenlemelerde bulundu.

Buna göre şirketler kredi kullanımı baş­vurusunda Kararda belirtilen usul ve esas­lara uygun olarak bu hususlara uyduklarını teyit edecek şekilde. Kamu Gözetimi, Mu­hasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafindan yetkilendirilmiş bağımsız de­netim kuruluşlarınca ya da yeminli mali müşavirlerce onaylatmak suretiyle Ban­kaya gerekli bilgi ve belgeleri sunacaklarını beyan ederek kredi kullanabileceklerdir.

Kararın uygulanmasında esas alınacak en güncel finansal tablolar. VUK ve ilgi­li düzenlemeleri uyarınca geçici vergi dö­nemleri dahil düzenlenerek vergi dairesi­ne sunulmuş olan (ya da konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bağımsız denetim kuruluş­larınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolar üzerinden şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edil­meden) en güncel finansal tablolar olarak dikkate alınacaktır. Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt edilmesi halinde, bu durumun tespiti için şirketler yeminli imali müşavirler ya da bağımsız denetçiden bel­ge alabilecekleri gibi, serbest muhasebeci mali müşavirlerden de bu durumlarım tev­sik edici belge alabileceklerdir.

TÜRMOB