T.C. 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 17192610-120[GV-19-129]-304353

19.12.2022

Konu : Serbest meslek erbabının başka bir ilde müvekkiline gittiğinde kalmak üzere kiraladığı dairenin gider olarak indiriminin mümkün olup olmadığı

İlgi :

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bursa ilinde avukat olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz, Aksaray ilinde faaliyet gösteren müvekkiliniz için haftanın belirli günlerinde Aksaray’da konaklamak zorunda olduğunuz, otel ve pansiyonda uzun süreli konaklamaların pahalı olması nedeniyle eşyalı stüdyo daire kiralayarak Aksaray’a gittiğinizde bu dairede kaldığınız belirtilerek söz konusu daire için ödediğiniz kira bedelinin mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, anılan Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Mesleki giderler” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, (3) numaralı bendinde, seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderlerinin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, bahsi geçen giderlerin serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağın bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre; Aksaray ilinde faaliyet gösteren bir müvekkiliniz için haftanın belirli günlerinde gittiğinizde konaklamak üzere kiralamış olduğunuz stüdyo tipi dairenin iş dışında kişisel ihtiyaçlar içinde kullanılabilecek olması ve yapılan işin hacmiyle mütenasip bulunmaması nedeniyle, ödediğiniz kira bedelinin serbest meslek kazancınızın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: gib.gov.tr