Spor Kulüplerinde ve Spor Anonim Şirketlerinde artık kurallar değişiyor.

Eylül ayı Spor Kulüplerinin vergisel ve hukuksal düzenlemeleriyle geçiyor.

07 Eylül 2022 tarihinde Spor Kulüpleri tarafından tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

14 Eylül 2022'de de; Spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya bir kaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanmış iki yönetmelik çerçevesinde; öncelikle, Spor kulüplerine işletme veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu getirildiğini belirtelim.

Akabinde ise, Spor Kulüpleri ve Spor Anonim şirketlerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin yönetmeliğe istinaden konunun vergisel değerlendirmesine ve özellikli hususlara bir göz atalım.

Uygulamaların ciddi yaptırım ve müeyyideler getirdiğinin de altını çizmek istiyoruz.


Spor Kulüplerinde Defter Tutma Zorunluluğu

Spor kulüplerine işletme veya bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu getirildiğini belirtelim.

Spor kulüplerine, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi.

Spor kulüpleri iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulüplerinin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulüplerinin faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

Spor kulüpleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Vergi Usul Kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutarlar. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran spor kulüplerinin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve aşağıdaki esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanır.

Bu çerçevede, halka açık Spor Anonim Şirketlerinin Sermaye piyasası mevzuatına tabi olduğunu tekrar hatırlatalım.


Spor Kulüplerinin Tutması Zorunlu Defterler

Bilanço esasında Spor kulüpleri aşağıda yazılı defterleri tutacaklar;

1)         Karar Defteri:

2)         Üye Kayıt Defteri:

3)         Evrak Kayıt Defteri:

4)         Yevmiye Defteri,

5) Bu defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri, izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilecek.


Defterleri 10 yıl Saklama Mecburiyeti Var

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacaktır.


Spor Kulüplerinde Hesap Dönemi

Spor kulüplerinde hesap dönemi kural olarak bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Konsolidasyonun gerekli olduğu hâllerde spor kulübü bünyesinde konsolide olanlardan en yüksek harcamaya sahip olanın hesap dönemi spor kulübünün de hesap dönemi olarak kabul edilecek.


Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüplerini ilgilendiren diğer bir yönetmelikte 14.09.2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlandı.

Yönetmelik; Spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin usul ve esasları içeriyor.


Spor Kulüplerinin Birleşmesi

Spor kulüpleri, yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle birleşebilecek.

-Spor kulüpleri genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

-Birleşme sadece aynı ilde bulunan spor kulüpleri arasında gerçekleşebilir.


Birleşmede Bağımsız Denetim Raporu ve Birleşme Raporu Şart

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre defter tutan spor kulüplerinde birleşmeye esas finansal tabloların ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu mali müşavir raporu, finansal tablolarını TMS’ye göre tutan spor kulüplerinde ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu birleşme için şart.

Ayrıca, Birleşmenin tarafını oluşturan spor kulüplerinin yönetim organları tarafından ayrı ayrı veya birlikte birleşme hakkında ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanacak.

Birleşme raporunda; birleşmenin amacı, sonuçları, birleşme sözleşmesinin hukuki ve ekonomik yönleri açıklanır ve birleşme sonrası tahmini bilançoya yer verilmesi zorunlu olacak.


Spor Kulüplerinde Mal Varlığının Devri

Spor kulüpleri, faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devredilebilecek..


Spor Kulüplerinde Mal Varlığı Devrinin Hukuki sonuçları

Mal varlığının devri, devrin spor kulüpleri sicili veya spor anonim şirketleri siciline tescili ile geçerlilik kazanacak.

Devrolunan spor dalının tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne veya spor anonim şirketine geçecek.

Devralan spor kulübü veya spor anonim şirketi devreden spor kulübü ile birlikte; devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla borçlardan müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

KPMG | Bora YARGIÇ