Değerli okurlar, Pazartesi günü Yapılandırma başvurularının ve stok beyanı ödemesinin son günü olması, nedeniyle yoğun bir haftaya başlamış olduk. 7440 Sayılı Yapılandırma kanununun önemli bir unsuru da stok beyanı olup, söz konusu düzenlemeyle işletme kayıtları ile fiili durumların uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Stok beyanları nedeniyle tahakkuk eden verginin herhangi bir şekilde ödenmemesi halinde bu beyanların geçersiz sayılıp sayılmayacağı noktasında tereddütler yaşanmaktadır. Bu yazımızda mükelleflerin beyan etmiş oldukları stoklara ilişkin tahakkuk eden KDV yi ödememeleri halinde stok beyanının geçersiz sayılıp sayılmayacağı konusundaki görüşlerimizi paylaşacağız.

Stok beyanının kapsamı

Stok beyanı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal defter kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlayan bir düzenlemedir.

Kayıtlara intikal ettirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları KDV oranın yarısı oranında hesaplanarak, stok beyanına ilişkin beyanname ve envanter listesi, kağıt ortamında veya elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla verilecektir.

Rayiç bedel mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecektir. Söz konusu beyanın 3 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacağı ve tahakkuk edecek verginin de aynı süre içinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 

Stok beyanı ödenmezse iptal olur mu?

 Çok sayıda mükellef ve meslek mensubu tarafından “stok beyanı ödenmezse iptal edilir mi” sorusuyla karşı karşıya kalmaktayız. Stok beyanına ilişkin olarak 7440 sayılı kanunun 1 Seri Nolu Genel Tebliğinde beyanın en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (03.07.2023 tarihine uzadı) yapılacağı ve tahakkuk edecek verginin de aynı süre içinde ödeneceği belirtilmiş olup ödenmeme halinde iptal edileceği gibi bir açıklama yapılmamıştır.

Keza 7440 sayılı kanunda da stok beyanının ödenmemesi halinde iptal edileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Kanunda ve Tebliğde beyan edilen verginin ödenmemesi halinde iptal edileceği yönünde bir hüküm olmaması nedeniyle ödenmeyen stok beyanının iptalinin söz konusu olamayacağı düşüncesindeyiz.

Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecek şeklinde Tebliğ açıklaması olduğundan dolayı bize göre ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamaz ancak ödendiği dönemde indirim konusu yapılabilir.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı; 6111 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında stok beyan edip ödemeyen bir mükellefin KDV iadesi almasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı yönünde yazılı görüş vermiştir.

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü, 12.06.2014 tarih ve 39044742-KDV.32- 1627 sayılı Özelgesi) Sonuç olarak, Kanun ve Tebliğde stok beyanı nedeniyle tahakkuk eden verginin ödenmemesi halinde iptal edileceği yönünde bir hüküm olmaması, stok beyan edip ödemeyen mükelleflere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşler vermiş olması bizim görüşümüzü desteklemektedir. Buna göre, stok beyanı nedeniyle tahakkuk eden KDV yi ödemeyenlerin stok beyanı iptal edilmez, ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamaz geç ödemeden dolayı gecikme zammı uygulanır ve ödendiği dönemde indirim konusu yapılır kanaatindeyiz.