TEBLİĞİN İLANEN YAPILMASINDA

INTERNET HABER SİTELERİ DE KULLANILACAK

ÖZET

 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle, ilan ile yapılan tebliğin konusu

  • 4.900 ile 490.000 TL arasında vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazeteye ilave olarak ayrıca “bir internet haber sitesinde”
  • 490.000 TL’yi aşması halinde ilanın, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve ayrıca “bir internet haber sitesinde”

yapılacağı belirtildi.

 Düzenleme 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Vergi Usul Kanunu’nun 103’üncü maddesinde tebliğin ilan ile yapılacağı haller yer almaktadır. Buna göre, aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılmaktadır.

1)    Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,

2)    Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,

3)    Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

4)    Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.

Vergi Usul Kanununun 104’üncü maddesinde ise ilanın şekline ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup; Kamuoyunda sosyal media ile ilgili düzenleme olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu İle BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci cümlesine “gazetede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi ve bendin ikinci cümlesine “gazetelerden birinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi eklendi.

Yapılan değişiklik ilgili maddenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Düzenlemenin Önceki Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik Sonrası Hali

İlanın şekli:

Madde    104- (Değişik: 25/12/2003-5035/1 md.)

İlan aşağıdaki şekilde yapılır:

1.      İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, bir milyar liradan (4.900 TL) az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.

2.      İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.

3. İlan ile yapılan tebliğin

konusu bir milyar ila yüz

MADDE 28-

e) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci cümlesine “gazetede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi ve bendin ikinci cümlesine “gazetelerden birinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi eklenmiştir.

İlanın şekli:

Madde           104- (Değişik: 25/12/2003-5035/1 md.)

İlan       aşağıdaki       şekilde yapılır:

1.   İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, bir milyar liradan (4.900 TL) az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.

2.    İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.

3.    İlan ile yapılan tebliğin konusu bir milyar ila yüz milyar lira arasındaki (4.900  –   490.000  TL) vergi veya vergi cezasına

taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili

Düzenlemenin Önceki Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik Sonrası Hali

milyar lira arasındaki (4.900 –

490.000 TL) vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın yüzmilyar lirayı (490.000   TL    ve üzeri) aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır.

4. (Ek:14/10/2021-

7338/15 md.) İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi               Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilir.

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.

vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede “ve bir internet haber sitesinde” yayımlanır. Tutarın yüz milyar lirayı (490.000            TL            ve üzeri) aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve “bir internet haber sitesinde” ayrıca yapılır.

4. (Ek:14/10/2021-7338/15

md.) İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilir.

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.

(Ek            fıkra:14/10/2021- 7338/15 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on  katına  kadar  artırmaya, sıfıra

kadar      indirmeye,     duyurunun

Düzenlemenin Önceki Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik Sonrası Hali

(Ek fıkra:14/10/2021- 7338/15 md.) Hazine ve

Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on katına kadar artırmaya,        sıfıra kadar indirmeye,      duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(Ek fıkra:14/10/2021-7338/15 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı,     birinci    fıkranın     (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye,      duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.