Okurlardan gelen soruların pek çoğunun zaten özelgelere konu olmuş olması, özelgeleri düzenli takip etmeyen veya sorunla karşılaşan okurlarımızın özelge havuzunda tarama yapmaması dolayısıyla, bende her ay, bir önceki ayın özelgelerini özetler halinde aktarmanın yararlı olacağını düşündüm. Bu konudaki yazılarımı biriktiren okurlar, bir süre sonra kendi “özetler havuzu”nu da oluşturabilecekler. Temmuz ayında Gelir İdaresi tarafından verilmiş önemli özelgelerin özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.  

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun eğitim kurumlarının 5 yıl süreyle eğitim kazançları istisnasından yararlanmasını öngören 5/ı maddesinin uygulamasında; okul bünyesinde verilen yemek hizmetine ilişkin bedelin eğitim bedeline dahil olması halinde, yemek hizmeti geliri de istisnadan yararlanabilir. Ancak eğitim bedeline dahil olmayan yemek bedelleri ile eğitim bedeline dahil olsun ya da olmasın servis gelirlerinin söz konusu istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 4.7.2022 gün ve 103590 sayılı Özelgesi)

- "Sürücü kursu faaliyeti" işi ile iştigal eden şirketin; bu faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, söz konusu faaliyet kapsamında kullanmış olduğu binek otomobillere münhasır olmak üzere, bunlara ait tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderlerin tamamını Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 4.7.2022 gün ve 759777 sayılı Özelgesi)

- Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükmü gereği 2019 hesap dönemine ilişkin 2018 yılının son ayında tasdik ettirdiğiniz defterleriniz için notere ödenmesi gereken tutarların, mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği 2018 hesap dönemi kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.7.2022 gün ve 762426 sayılı Özelgesi)

- Şirket ortağının şahsi borç/alacak ilişkisinden dolayı açılan davaya bağlı olarak şirketin adresinde yapılan haciz sonucu yediemine teslim edilen şirket mallarının, itiraz neticesinde geri alınması dolayısıyla malların yedieminde kaldığı süre için yediemin depo işletmecisine ödenen yediemin ücretinin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan bir gider niteliğinde bulunmaması nedeniyle gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. (Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.7.2022 gün ve 42356 sayılı Özelgesi)

- Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Ar-Ge çalışmasına başlayan şirketin; projesini tamamlayıp proje bitirme belgesi aldıktan ve projenin tamamlanması dolayısıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden ayrıldıktan sonra projesini satışının KDV’den istisna olması mümkün değildir. KDV Kanunu’nun geçici 20/1’inci maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunulduğu ve kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulduğu süre içerisinde KDV den istisnadır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.7.2022 gün ve 762442 saylı Özelgesi)

- Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmeti ile iştigal eden üniversitenin;  bu hizmetlerinin izin alınmak suretiyle insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında ifa ediliyor olması halinde, sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş şirketlerde ortaklıkları bulunan, ücretli veya dışarıdan fatura/ serbest meslek makbuzu karşılığı hizmet sunan doktorlar vasıtasıyla aldığı hizmetlerin, anılan BKK eki (II) sayılı listenin 21’inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve şirketler tarafından düzenlenecek olan faturalarda %8 oranında KDV uygulanması ve söz konusu hizmetlerin iş gücü temin hizmeti olarak tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.7.2022 gün ve 763480 saylı Özelgesi)

- Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Küresel Tedarik Zinciri Projeleri kapsamında ödenen destek tutarının Şirket tarafından kurum kazancına dahil edilerek (mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği hesap döneminin kazancıyla ilişkilendirmek suretiyle) vergilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu destek ödemeleri üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Söz konusu hibelerin sermayeye ilave edilip edilmemesinin de vergilendirme açısından bir önemi yoktur. (Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 7.7.2022 gün ve 83596 sayılı Özelgesi)

Kooperatifçe yapılan bir işlemin ortak içi işlem olarak dikkate alınabilmesi için; işlemin faaliyet amacına diğer bir ifadeyle, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilen uğraşı konusuna dahil olması ve işin münhasıran kooperatif ortağıyla yapılması gerekmektedir. Ana faaliyet konusu ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamak olan bir kooperatifin, satın aldığı arsayı hisselere bölerek hobi bahçesi olarak kullanılmak üzere üyelerin kullanımına sunması (ayrıca bu taşınmaza tel örgü çekilmesi, kuyu açılması, barınak yerlerinin hazırlanması ve yol yapılması gibi faaliyetleri) kooperatifin amaç ve faaliyet konuları içerisinde yer almadığından, ortak dışı işlem niteliğindedir. Bu nedenle bu faaliyetten elde edilecek kazancın kooperatifinize bağlı iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan satın alınan tarlanın hobi bahçesi olarak üyelere kullandırılması KDV'ye de tabi olacaktır. ( Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 6.7.2022 gün ve 315355 sayılı Özelgesi)

Tapu kütüğüne 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır' kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıklarının 2863 sayılı Kanun’un 21/3. maddesi ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması dolayısıyla ve mirasçısı bulunulan kişinin vefat tarihi itibariyle söz konusu taşınmazın tapu kaydında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh bulunması sebebiyle taşınmazda bulunan payın intikal, veraset ve intikal vergisinden istisnadır. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 1.7.2022 gün ve 306688 sayılı Özelgesi)

Temmuz ayından kaldı iki önemli Özelge var ki, onlar da gelecek yazımda.

Dünya | Bumin DOĞRUSÖZ