Makalemizden Muradımız Nedir?

Yatırımlara sağlanan teşvikler; tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Teşvik belgeli yatırımlarda elde edeceğiniz destek unsurları belge kapsamında belirlenmiştir. Bu makalemizden gayemiz, teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlara belgede belirtilen destek unsurları haricinde yatırımcıya sağlanan muafiyetler, istisnalar ve çeşitli destek unsurları hakkında bilgi vermek, farkındalık yaratmaktır. Yazı dizisi halinde bu harici destek unsurlarından bahsedilecektir. 

Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Belge Kapsamındaki Destek Unsurları Nelerdir?

Teşvik belgeli yatırımlara belge kapsamında sağlanan birden fazla teşvik unsuru bulunmaktadır. Bu teşvik türleri almış olduğunuz yatırım teşvik belgesine (genel teşvik, bölgesel teşvik, öncelikli yatırım, stratejik yatırım, proje bazlı yatırım) göre farklılık arz etmektedir. Ancak, genel manada belge türüne bağlı olarak sağlanan destek unsurları aşağıdaki gibidir.

a) İndirimli Kurumlar Vergisi

b) KDV İstisnası

c) KDV İadesi

d) Gümrük Vergisi Muafiyeti

e) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

f) Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

g) Yatırım Yeri Tahsisi

h) Faiz ve Kar Payı Desteği

Yukarıda belirtilen destek unsurları, yatırımın türüne bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. 

Teşvik Belgeli Yatırımlara Belge Harici Sağlanan Muafiyetler Var Mıdır?

Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan destekler yatırım teşvik mevzuatında belirtilenlerle sınırlı değildir. Belge harici sağlanan destekler diğer kanunlarda düzenlenmiş olan muafiyetler/istisnalardır. Yazımızın izleyen bölümünde belge harici destek unsurlarından olan ve teşvik belgeli yatırımlara sağlanan Emlak Vergisi Muafiyetinden bahsedilecektir.  

Kısaca Emlak Vergisi Nedir?

Emlak Vergisi Kanunu’nda teşvik belgeli yatırımlara sağlanan muafiyetlere geçmeden evvel kısaca emlak vergisinden bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Emlak vergisi, bir kişinin veya kurumun Türkiye’de sahip olduğu taşınmaz mülkler (gayrimenkul) üzerinden ödenen vergi türüdür. Belediyelerin gelir kaynaklarından biri olan emlak vergisi Belediyeler tarafından tahsil edilir.

Emlak Vergisi, mükelleflerin beyanına göre tarh ve tahakkuk edilir. Dolayısıyla, taşınmazın durumunu belirten bildirim, söz konusu taşınmazın emlak vergisine tabi olup olmadığı, muafiyet uygulanıp uygulanmayacağı bakımından büyük önem arz etmektedir.

Teşvik Belgeli Bina Yatırımlarında Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Teşvik belgeli bina yatırımlarına uygulanan emlak vergisi muafiyeti, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin “g” bendinde vücut bulmaktadır. Belge kapsamı bina yatırımlarına sağlanan muafiyet geçici nitelikte olup, anılan madde düzenlemesinde; yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalara, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyet uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Belge kapsamı bina yatırımlarına sağlanan bu geçici muafiyet 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 69 seri no.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde;

Ø  Geçici muafiyetin, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı; binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyetin kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacağı,

Ø  Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için;

v Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması gerektiği,

v Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi gerektiği

belirtilmiştir.

Geçmişte Bildirimde Bulunulmamış Olması Hakkı Ortadan Kaldırır mı?

Anılan Tebliğ’de yapılan açıklamalar çerçevesinde; yatırım teşvik belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ile birlikte verilmemiş olmasının, geçmiş yıllara ilişkin geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir.

Teşvik Belgeli Bina Yatırımlarında Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Bir Örnek:

3/5/2021 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacağı öngörülen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki binanın inşası 1/4/2022 tarihinde sona ermiştir. Bu binaya ilişkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması durumunda söz konusu bina, inşasının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılının başından itibaren 2023 ila 2027 yılları arasında (beş yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacaktır.

Teşvik Belgeli yatırımlara belge harici sağlanan muafiyetlerde konuya Emlak Vergisiyle başladık. Devamı da gelecek.

Faydalı olması dileğiyle,

Saygılarımızla…

 “Bir mum diğer mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez.”