Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları ilgili oda ve borsalarda belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

Munzam aidat: Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde odalarca her yıl için;

-    Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin (2023 yılında verilen) 2022 takvim yılı gelir vergilerine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamının %0, 5 oranında,

-    Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise (2023 yılında verilen) 2022 takvim yılı için ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari bilanço karı üzerinden %0, 5 oranında munzam aidat ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yıllık aidat ile munzam aidat tutarları her yılın haziran ve ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Aidatların belirlenen sürede ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca gecikme zammı ile ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.