TÜRKİYE VARLIK FONU İLE HİSSEDARI OLDUĞU

ŞİRKETLERİN MAHİYET KODLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI

ÖZET

a) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.,

— Türkiye Varlık Fonu ile bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonlar,

— Bunların bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıklarına ait işyerleri; 2 veya 4 mahiyet koduyla tescil edilecektir.

b) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonların; bedellerini ödemeksizin devralmak suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıklarına ait işyerleri açısından ise ilgili işyerleri 1 veya 3 mahiyet koduyla tescil edilecektir.

TÜRKİYE VARLIK FONU İLE ŞİRKETLERİNİN MAHİYET KODLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı işyerlerine, ‘2’ ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu verilir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmeler, özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarına ait devamlı işyerlerine ‘1’, geçici işyerlerine ‘3’ mahiyet kodu verilir." hükmü yer almış ve mahiyet kodunun belirlenme usulü açıklanmıştır.

5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “emekli veya yaşlılık aylığı almakta iken bu aylıkları kesilmeksizin sermayesinin %50 sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacak ve görev yapamayacak” kişiler yönüyle,

%50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıkların tabi olduğu mevzuatta özel hukuk veya kamu hukukuna tabi olup olmadığı ayrımı yapılmamıştır. SGK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Türkiye Varlık Fonu yönünden konuyu birlikte değerlendirerek; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonlar ile bunların bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıklarının 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile bu maddeye dayanılarak ilgili mevzuatta yer alan uygulama ve kısıtlamalara tabi olmadığını, 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen düzenlemenin kapsamına Türkiye

Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonların bedellerini ödemeksizin devralmak suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıklarının 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile bu maddeye dayanılarak ilgili mevzuatta yer alan uygulama ve kısıtlamalara tabi olduğuna karar vermişlerdir.


Buna göre;

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.,

Türkiye Varlık Fonu ile bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonlar, Bunların bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıklarına ait işyerleri;

2 veya 4 mahiyet koduyla tescil edilecektir. Bu kapsamdaki işyerleri 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

2) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonların; bedellerini ödemeksizin devralmak suretiyle sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı ortaklıklarına ait işyerleri açısından ise ilgili işyerleri 1 veya 3 mahiyet koduyla tescil edilecektir. Bu kapsamdaki işyerleri 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alamadığından her halükarda söz konusu iş yerleri 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Saygılarımızla...

22/9/2022tarihli ve 52569775 Sayılı "Türkiye Varlık Fonu" SGK Genel yazısı