(7) Vergi dairelerine beyan halinde %3 oranında vergi hesaplanır ve ertesi ay sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve altıncı fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazıla­maz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

(8) Bildirim ve beyan edilen varlıklar için amortisman uy­gulanamaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan za­rarlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

(9) En önemli madde ise bu maddedir.

a. Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tu­tarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhi­yatı yapılmaz.

b. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat ya­pılmaz.

c. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sa­dece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılır.

d. Ancak, vergi incele­mesi veya takdir komis­yonu kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edi­len varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi duru­munda, bu madde kap­samında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan matrah farkın­dan mahsup edilmeksi­zin tarhiyat yapılır.

(10) Bildirilen varlıkla­rın bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Tür­kiye’ye getirilmemesi, banka ya da aracı kurumlardaki bir hesaba yatırılmaması veya hesaplanan vergilerin süresinde ödenmemesi ve diğer şartların yerine getirilmemesi halle­rinde dokuzuncu fıkra hükmünden yararlanılamaz. Vergi ödenmemişse gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilir. Tahsil edilmiş olan vergiler ret ve iade edilmez.

(11) Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamaz.

(12) Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(13) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik hükmü, yani nakdi sermaye artırımında hesaplanacak faiz indirimi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ser­maye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır.

Varlık barışı ile ilgili yaptığımız açıklamalarda görüldüğü gibi, 31.Mart.2023 tarihine kadar varlık barışından yararla­nıldığı takdirde %3 gibi bir vergi ile ve hatta bu verginin geri alınabilmesi imkanı ile hiç vergi ödememe imkanı da vardır.

Daha önceki aflar ve varlık barışlarından farklı olarak ya­zımızda gösterilen 9 no’lu madde vergi incelemesi yapıl­mayacağı konusunu, tamamen mükellef lehine düzenlemiş olduğunu görmekteyiz.

Sonuç olarak mükelleflerin varlık barışından faydalan­masını tavsiye etmekteyiz.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA