Her bir safhada hesaplanan KDV bir önceki safhada ödenen KDV’den indirilmek suretiyle beyan edilerek indirim yoluyla giderilemeyen KDV, kanununun 29. maddesine göre mükelleflere iade edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı aşan katma değer vergisi iadelerinde teminat gösterilmesi halinde yeminli mali müşavir raporu ibraz edilmeden veya vergi incelemesi yapılmadan mükelleflerin iade almaları mümkündür.

Ancak uzunca bir süredir krediye erişimde yaşanan zorluklar ve işletmelerin kredi limitlerinin dolması gibi sorunlar birçok işletmenin banka teminat mektubu almasını zorlaştırmış bulunmaktadır. Bu noktada banka teminat mektubu yanında sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin de teminat olarak verilmesi gündeme gelmektedir.

Teminat karşılığı iade

KDV Uygulama Genel Tebliğine göre; belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan iadelerde, henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse, inceleme yapılmadan teminat gösterilmesi halinde iade yapılır. Teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür.

Mükelleflerin hızlı bir şekilde nakit KDV iadelerini almalarını sağlayan teminat yoluyla iade işlemleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp “KDV İadesi Kontrol Raporunun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir.

Teminat olarak neler gösterilebilir

1-Para,

2-Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,

3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

4-Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.”, 5-İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, teminat olarak gösterilebilir.

Kefalet senetleri de teminat olarak gösterilebilir

Gerek 6183 Sayılı kanunda yapılan değişiklik, gerekse KDV Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri de teminat olarak kabul edilmektedir. Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Sigorta Şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin işletmelerin kredi limitlerini etkilememesi nedeniyle kredi limitleri yetersiz olan veya teminat mektubu bulmakta zorlanan işletmeler için teminat yoluyla vergi iadelerini almalarını sağlayan önemli bir enstrüman olduğunu belirtmek isteriz.

Kaynak: Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM