Konuyla ilgili “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 5 Temmuz 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Söz konusu kanun teklifi ile aşağıdaki değişiklikler öngörülmüştür.

Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Getirilmektedir

Kanun Teklifinin 1 inci maddesiyle Bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi kadar ek motorlu taşıt vergisi getirilmektedir.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamına girmektedir.

Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacaktır. Yani, 2023 yılında MTV iki kat olarak ödenecektir.

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerde tescilli araçlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya 1. Derece kan hısımlarını kaybedenlere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmektedir.

Ek MTV iki eşit taksitte ödenecektir. Ek motorlu taşıt vergisinin ilk taksidi Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksidi ise Kasım/2023 ayı sonuna kadar ödenecektir. Örneğin teklifin Temmuz/2023 ayı içinde yasalaşması halinde ek MTV’nin ilk taksiti ağustos/2023 ayı sonuna kadar ödenecektir.

Kanunun yayımı tarihi ile 31.12.2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecektir.

Cumhurbaşkanına  Geri Kazanım Katılım Payı  Tutarlarını Artırma  İndirme Konusunda  Yetki Verilmektedir

KKanun Teklifinin 2 nci maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı yeniden değerleme oranı uygulandıktan sonra belirlenen tutarı 2 katına kadar artırması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Kanunun Yayımlandığı Tarihten Sonra Kurumların Aktifine Giren Taşınmaz Satışları KDV’ye Tabi Hale Getirilmektedir

Kanun Teklifinin 3’üncü maddesiyle Kanunun yayımlandığı tarihten sonra kurumların aktifine giren taşınmaz satışlarında 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca sağlanan KDV istisnası kaldırılmaktadır.

4-Kanunun Yayımlandığı Tarihinden Önce Kurumların Aktifine Giren Taşınmazlar İçin KDV İstisnası Uygulamaya Devam Edilecektir.

Kanun Teklifinin 4’üncü maddesiyle Kanunun yayımlandığı tarihten önce kurumların aktifine giren taşınmazlar için, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesinde yer alan şartların sağlanması kaydıyla KDV istisnası uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanına Akaryakıt, Alkollü Ve Alkolsüz İçecekler İle Tütün Mamullerinin ÖTV Oranlarını Artırma Veya İndirme Konusunda Yetki Verilmektedir

Kanun Teklifinin 6’ncı maddesiyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarını 5 katına kadar çıkarma ve sıfıra kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Ayrıca, akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Yi-ÜFE oranındaki son 6 aylık değişim oranında artırılmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmaktadır.

Asgari Ücret Desteği Aylık 500 TL’ye Çıkarılmaktadır

Kanun Teklifinin 6’ncı maddesiyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarını 5 katına kadar çıkarma ve sıfıra kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Ayrıca, akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Yi-ÜFE oranındaki son 6 aylık değişim oranında artırılmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmaktadır.

Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelirlere Kurumlar Vergisi İstisnası İle Taşınmaz Satışlarından Elde Edilen Kazançlara Tanınan İstisna Kaldırılmaktadır

Kanun Teklifinin 8’inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1-a maddesinde yer alan istisnanın kapsamı daraltılarak, girişim sermayesi fonu ve ortaklığı dışındaki diğer yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnası kaldırılmaktadır.

Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnası uygulanmayacaktır.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun (5-1-e) maddesinde yer alan taşınmaz satış kazancındaki kurumlar vergisi istisnası kaldırılmaktadır.

Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesine Son Verilmektedir

Kanun Teklifinin 8 inci maddesiyle 01.01.2024 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesi kapsamında taşınmazlar kısmi bölünme işlemine konu edilemeyecektir. İştirak hisseleri ile hizmet ve üretim işletmeleri kısmi bölünme işlemine konu edilmeye devam edilecektir.

9-Kurumlar Vergisi Oranı Artırılmakta ve İhracattan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 5 Puan İndirimli Uygulanması Sağlanmaktadır.

Kanun Teklifinin 10’uncu maddesiyle Kurumlar vergisi oranı artırılmaktadır. Buna göre 2023 yılı ve izleyen yıllarda elde edilen kurum kazançları için

-Şirketler %25 oranı üzerinden

-Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri %30 oranı üzerinden kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.

Düzenleme 01.10.2023 tarihinden sonraki verilen beyanlar için geçerli olacağından 2023 yılının üçüncü geçici vergi döneminden itibaren verilen Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde artırılmış oranlar üzerinden kurumlar vergisi ödenecektir.

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanmakta olan 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi 5 puana çıkarılmaktadır.