Yine bir Torba Kanun Teklifi ve tabii ki olmazsa olmaz, vergi mevzuatında değişiklikler. Değişiklikler dedimse, mükellef hakları yönünde değil tabii ki. “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile yine vergi mevzuatında veya vergi mevzuatını ilgilendiren önemli konularda çeşitli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bu Kanun teklifinin, içerisinde memur maaş katsayılarını da içermesi dolayısıyla hızlı bir şekilde Temmuz ayı içerisinde yasalaşacağını düşünüyorum. Vergi ile ilgili önemli değişiklikleri aşağıda okurlarımız için aktarıyorum.

Nakdi sermaye artırımını teşvik düzenlemesinde değişiklik

Kurumlar vergisinde nakdi sermaye artırımını teşvik amacıyla getirilmiş faiz indirimi düzenlemesinde nakdi sermaye artırımı dolayısıyla indirim hesaplaması, herhangi bir yıl sınırı olmaksızın her dönem için ayrı ayrı uygulanmaktadır. Yapılmak istenilen düzenleme ile indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmaktadır.

Bu süre zarfında, kazanılan indirim tutarlarından, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan tutarlar için, beş yıllık süre dolduktan sonra da indirime konu edilebilme olanağı verilerek bu kapsamda bir sınırlamaya gidilmemektedir.

Öte yandan bir geçici madde düzenlemesi ile bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için faiz indirimi teşvikinin 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanması öngörülmektedir.

Özel usulsüzlük cezaları artıyor

Teklif ile Vergi Usul Kanunu’nun özel usulsüzlük cezalarının düzenlendiği 353 üncü maddesinde yer alan fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmamasına ilişkin cezaların caydırıcılığını artırmak amacıyla yeniden belirlenmektedir. Söz konusu maddenin ilk iki bendinde belge düzenine bağlı fiiller için sırasıyla 500 TL olan idari para cezasının 1.000 liraya, 250 bin TL olan üst sınırın 500 bin liraya, 12 bin TL olan idari para cezası sınırının ise 50.000 liraya yükseltilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca Vergi usul Kanunu’nun 355. maddesinde yapılması teklif edilen değişikliklerle; elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Vergi usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere kesilecek cezaların, 1. sınıf tüccar ile serbest meslek erbabına 5 kat, 2. sınıf tüccara 3 kat bunlar dışında kalanlara 2 kat fazlası ile kesilmesi öngörülmektedir.

Öte yandan teklifle mükerrer 257. maddeye (9) numaralı bent olarak getirilen gerçek faydalanıcı bildirim ve muhafaza zorunluluğunu yerine getirmeyenlere, mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan cezanın 3 kat artırımlı uygulanması sağlanmaktadır.

Kefalet senetlerine teminat olabilme olanağı sağlanıyor

Kanun teklifinde, sigortacılık sektöründe uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamasında teminat olarak kabul edilebilmesi öngörülmektedir.

Bu öngörülen düzenlemeye paralel olarak, menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği 85. maddede de değişiklik öngörülmekte ve para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Kurumların vergi oranındaki tereddüt gideriliyor

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 7394 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisinin, diğer kurumlardan farklı ve %25 oranında alınması hükme bağlanmıştı. Ancak yapılan bu düzenlemenin yürürlük maddesinin kötü kaleme alınmış olması dolayısıyla bu oran farklılığının sadece 2023 yılı kazançları ile ilgili olduğu izlenimi doğmuştu. Teklifle söz konusu farklı oranın 2023’ü izleyen yıllar için de uygulanacağı açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Zayi belgesine müracaat süresi uzuyor

Mevcut düzenlemeye göre tacirler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda, Türk Ticaret Kanunu’na göre ziyaı öğrenme anından itibaren on beş gün içinde dava açabilmektedirler. Teklif ile tacirlere söz konusu sürenin kısalığı göz önünde bulundurularak ilave bir on beş gün daha verilmekte ve dava açma süresi 30 güne çıkartılmaktadır.

Dünya | Bumin DOĞRUSÖZ