Bildiğiniz üzere; enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlar 2021 yılı için oluşmuştu. Ancak, 7356 sayılı kanunla VUK’a geçici olarak ihdas edilen 33’üncü madde ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2022 hesap dönemi ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde, Mükerrer 298/A kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Herhangi bir düzenleme olmaz ise ta ki 2023 hesap dönemi sonuna kadar.

Bu blogumuzda VUK’un Mük. “298/Ç” bendinde yer alan sürekli yeniden değerlemeden  yararlanmanın avantajı ve dezavantajı üzerinde duracağız.   

Sürekli Yeniden Değerlemeye Niçin Tereddütle Yaklaşıyoruz?

Sürekli yeniden değerleme VUK Mük. “298/Ç”de düzenlenmiştir. Sürekli yeniden değerlemeye teredütlü yaklaşımın temel nedeni yine VUK Mük. 298/Ç bendinin 12’nci fıkrasında yer alan düzenleme. Peki, Mükerrer “298/Ç-12” maddesi ne diyor?

“12. Bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda, bu fıkra hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile bunlara ilişkin amortismanlar düzeltilmiş son değerleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.”

Bu ifadeden şunu anlıyoruz. Eğer, 2022 yılında VUK’un Mükerrer 298’inci maddesinin “Ç” bendinde yer alan sürekli yeniden değerlemeden yararlanırsanız, 2023 yılında uygulayacağınız enflasyon düzeltmesi işlemlerinde, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan amortismana tabi iktisadi kıymetler ile bunlara ilişkin amortismanlar, Mükerrer 298/Ç kapsamında düzeltilmiş değerleriyle dikkate alınır.

Daha anlaşılır olması bakımından bu durumu geçici yeniden değerleme (VUK Geçici 31-32), sürekli yeniden değerleme (VUK Mük. 298/Ç) ve 2023 yılı zorunlu enflasyon düzeltmesi (VUK Mük. 298/A) bakımından farklı senaryolar çerçevesinde bir örnek yardımıyla ele alalım.

ÖRNEK: Çınar A.Ş.’nin aktifinde aşağıdaki amortismana tabi kıymetler ve bunlara ilişkin 31/12/2021 itibariyle ayrılmış olan toplam amortisman tutarları yer almaktadır.

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

Amort. Süresi

Amor. Oranı

Yöntemi

 

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort. (31/12/2021)

Net Defter Değeri

(A)

(B)

(C=A-B)

252

Binalar

02.2005

50

2%

N

20.000.000

   6.800.000

 13.200.000

253

Makine, Cihazlar

02.2014

10

10%

N

5.000.000

   4.000.000

   1.000.000

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

5

20%

N

1.000.000

      600.000

      400.000

255

Demirbaşlar

05.2019

15

6,66%

N

500.000

        99.900

      400.100

260

Haklar

12.2013

15

6,66%

N

1.500.000

      899.100

      600.900

TOPLAM

28.000.000

  12.399.000

 15.601.000

Eylül/2022 dönemi için açıklanan Yİ-ÜFE değeri 1.865,09’dur. Yİ-ÜFE’nin Ekim/2022-Aralık/2023 dönemlerinde aylık bazda bir önceki aya göre %2 nisbetinde artış göstereceğini varsayalım. Bu varsayımlar altında Ocak/2005-Aralık/2023 dönemi Yİ-ÜFE değerleri aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olacaktır.

Yİ-ÜFE

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2005

114,83

114,81

117,25

119,62

119,23

119,64

119,33

121,4

123,4

124,22

121,4

121,14

2006

123,51

123,83

124,14

126,54

130,05

135,28

136,45

135,43

135,11

135,73

135,33

135,16

2007

135,09

136,37

137,7

138,8

139,34

139,19

139,28

140,47

141,9

141,71

142,98

143,19

2008

143,8

147,48

152,16

159

162,37

162,9

164,93

161,07

159,63

160,54

160,49

154,8

2009

155,16

156,97

157,43

158,45

158,37

159,86

158,74

159,4

160,38

160,84

162,92

163,98

2010

164,94

167,68

170,94

174,96

172,95

172,08

171,81

173,79

174,67

176,78

176,23

178,54

2011

182,75

185,9

188,17

189,32

189,61

189,62

189,57

192,91

195,89

199,03

200,32

202,33

2012

203,1

202,91

203,64

203,81

204,89

201,83

201,2

201,71

203,79

204,15

207,54

207,29

2013

206,91

206,65

208,33

207,27

209,34

212,39

214,5

214,59

216,48

217,97

219,31

221,74

2014

229,1

232,27

233,98

234,18

232,96

233,09

234,79

235,78

237,79

239,97

237,65

235,84

2015

236,61

239,46

241,97

245,42

248,15

248,78

247,99

250,43

254,25

253,74

250,13

249,31

2016

250,67

250,16

251,17

252,47

256,21

257,27

257,81

258,01

258,77

260,94

266,16

274,09

2017

284,99

288,59

291,58

293,79

295,31

295,52

297,65

300,18

300,9

306,04

312,21

316,48

2018

319,6

328,17

333,21

341,88

354,85

365,6

372,06

396,62

439,78

443,78

432,55

422,94

2019

424,86

425,26

431,98

444,85

456,74

457,16

452,63

449,96

450,55

451,31

450,97

454,08

2020

462,42

464,64

468,69

474,69

482,02

485,37

490,33

501,85

515,13

533,44

555,18

568,27

2021

583,38

590,52

614,93

641,63

666,79

693,54

710,61

730,28

741,58

780,45

858,43

1.022,25

2022

1.129,03

1.210,60

1.321,90

1.423,27

1.548,01

1.652,75

1.738,21

1.780,05

1.902,39

1.940,44

1.979,25

1.902,39

2023

2.018,83

2.059,21

2.100,39

2.142,40

2.185,25

2.228,96

2.273,53

2.319,00

2.365,39

2.412,69

2.460,95

2.510,17

Not: Sarıya Boyalı Yİ-ÜFE Değerleri Bir Önceki Aya Göre %2 Artırılarak Hesaplanmış Varsayımsal Rakamlardır.

Yukarıdaki tabloda Ocak/2005-Aralık/2023 dönemi Yİ-ÜFE değerlerini belirledikten sonra, farklı senaryolar çerçevesinde örneğimizi analize tabi tutalım.

            SENARYO 1Çınar A.Ş. aktifinde yer alan amortismana tabi kıymetlerini VUK Geçici 31 ve 32’nci madde kapsamında yeniden değerlememiş olsun. Söz konusu kıymetler 2022 yılı sonu ile 2023/3 geçici vergilendirme döneminde “Sürekli Yeniden Değerleme”, 2023 yılı sonu itibariyle de enflasyon düzeltmesine tabi tutulsun. Bu senaryoda karşımıza çıkan tablo aşağıdaki gibi olacaktır.

2022 Yılı Sonu İtibariyle SYD

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

YDÖ Net Defter Değeri

YDO

YDS İktisap Bedeli

YDS Birik. Amort.

YDS Net Defter Değeri

(A)

(B)

C=(A-B)

D

E=(Ax(1+D)

F=(Bx(1+D)

G=(E-F)

252

Binalar

02.2005

20.000.000

6.800.000

13.200.000

1,2155

44.310.000

15.065.400

29.244.600

253

Makine, Cihazlar

02.2014

5.000.000

4.000.000

1.000.000

1,2155

11.077.500

8.862.000

2.215.500

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

1.000.000

600.000

400.000

1,2155

2.215.500

1.329.300

886.200

255

Demirbaşlar

05.2019

500.000

99.900

400.100

1,2155

1.107.750

221.328

886.422

260

Haklar

12.2013

1.500.000

899.100

600.900

1,2155

3.323.250

1.991.956

1.331.294

TOPLAM

28.000.000

12.399.000

15.601.000

62.034.000

27.469.985

34.564.016

*(Kasım2021-Ekim2022 Yİ.Üfe Ortalaması)’nın, (Kasım2020-Ekim 2021 Yİ.Üfe Ortalaması)’na bölünerek bulunmuştur.

2022 Sonunda SYD Yaptıktan Sonra  2023 Yılı 3. Geç. Verg.  Dönemi Sonu İtibariyle SYD

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

YDÖ Net Defter Değeri

YDO

YDS İktisap Bedeli

YDS Birik. Amort.

YDS Net Defter Değeri

(E)

(F)

G=(E-F)

H

I=(Ex(1+H)

İ=(Fx(1+H)

J=(I-İ)

252

Binalar

02.2005

44.310.000

15.065.400

29.244.600

0,3106

58.072.686

19.744.713

38.327.973

253

Makine, Cihazlar

02.2014

11.077.500

8.862.000

2.215.500

0,3106

14.518.172

11.614.537

2.903.634

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

2.215.500

1.329.300

886.200

0,3106

2.903.634

1.742.181

1.161.454

255

Demirbaşlar

05.2019

1.107.750

221.328

886.422

0,3106

1.451.817

290.073

1.161.744

260

Haklar

12.2013

3.323.250

1.991.956

1.331.294

0,3106

4.355.451

2.610.658

1.744.794

TOPLAM

62.034.000

27.469.985

34.564.016

81.301.760

36.002.162

45.299.599

*(Kasım2022-Temmuz2023 Yİ.Üfe Ortalaması)/(Ekim2022-Şubat 2022 Yİ.Üfe Ortalaması)’na bölünerek bulunmuştur.

2023 Yılı 3. Geç. Verg. Döneminde SYD Yaptıktan Sonra Yıl Sonunda Enflasyon Düzeltmesi

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

EDÖ Net Defter Değeri

EDK

EDS İktisap Bedeli

EDS Birik. Amort.

EDS Net Defter Değeri

(I)

(İ)

J=(I-İ)

K

L=(IxK)

M=(İxK)

N=(L-M)

252

Binalar

02.2005

58.072.686

19.744.713

38.327.973

1,0404*

60.418.823

20.542.400

39.876.423

253

Makine, Cihazlar

02.2014

14.518.172

11.614.537

2.903.634

1,0404*

15.104.706

12.083.765

3.020.941

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

2.903.634

1.742.181

1.161.454

1,0404*

3.020.941

1.812.565

1.208.376

255

Demirbaşlar

05.2019

1.451.817

290.073

1.161.744

1,0404*

1.510.471

301.792

1.208.679

260

Haklar

12.2013

4.355.451

2.610.658

1.744.794

1,0404*

4.531.412

2.716.128

1.815.284

TOPLAM

81.301.760

36.002.162

45.299.599

84.586.352

37.456.649

47.129.703

*Enflasyon Düzeltme Katsayısı: Aralık2023 Yİ-Üfe Değerinin Ekim2023 Yİ-Üfe Değerine Bölünmesi ile Elde Edilmiştir.

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; Çınar A.Ş. aktifinde yer alan amortismana tabi kıymetleri 2022 sonunda ve 2023/3’üncü geçici vergilendirme döneminde “Sürekli Yeniden Değerleme”ye, 2023 sonu itibariyle ise enflasyon düzeltmesine tabi tutar ise bu kıymetlerin değeri 2023 yılı sonu itibariyle 84.586.352-TL’ye, amortisman tutarları ise 37.456.649-TL’ye ulaşarak,“NET Defter Değeri” 15.601.000-TL’den 47.129.703-TL’ye yükselmektedir.  

SENARYO 2Çınar A.Ş. Geçici 31 ve Geçici 32 kapsamında yeniden değerlemeden yararlanmamış, 2022 yılında Sürekli Yeniden Değerleme, 2023 yılında ise yıl sonu itibariyle sadece Enflasyon Düzeltmesi uygulamış olsun.

2022 yılında yapılan SYD tablosu yukarıda yer almaktadır. Söz konusu tablo üzerinden Çınar A.Ş’nin 2023 yılı sonu itibariyle yapacağı enflasyon düzeltmesi işlemleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2023 Yılında Yıl Sonu İtibariyle Sadece Enflasyon Düzeltmesi

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

EDÖ Net Defter Değeri

EDK

EDS İktisap Bedeli

EDS Birik. Amort.

EDS Net Defter Değeri

(A)

(B)

C=(A-B)

D

E=(AxD)

F=(BxD)

G=(E-F)

252

Binalar

02.2005

44.310.000

15.065.400

29.244.600

1,2434*

55.095.054

18.732.318

36.362.736

253

Makine, Cihazlar

02.2014

11.077.500

8.862.000

2.215.500

1,2434*

13.773.764

11.019.011

2.754.753

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

2.215.500

1.329.300

886.200

1,2434*

2.754.753

1.652.852

1.101.901

255

Demirbaşlar

05.2019

1.107.750

221.328

886.422

1,2434*

1.377.376

275.200

1.102.177

260

Haklar

12.2013

3.323.250

1.991.956

1.331.294

1,2434*

4.132.129

2.476.798

1.655.331

TOPLAM

62.034.000

27.469.985

34.564.016

77.133.076

34.156.179

42.976.897

*(Aralık2023 Yİ-Üfe) değeri, (Ocak/2023  Yİ-Üfe) Değerine Bölünerek Bulunmuştur.  

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere (2022 SYD +  2023 Enf. Düzeltmesi) sonucunda; kıymetlerin değeri  77.133.076-TL’ye, amortisman tutarı ise 34.156.179-TL’ye ulaşarak “NET Defter Değeri” 42.976.897-TL olarak gerçekleşmektedir.

Senaryo 1’in sonucundaki değerler ile Senaryo 2’nin sonucundaki değerleri karşılaştırdığımızda, 2023 yılında sadece enflasyon düzeltmesi uygulamak yerine 2023 yılı 3. Geçici vergilendirme döneminde sürekli yeniden değerleme yapıp yıl sonu ise enflasyon düzeltmesi yapmak daha rasyonel görünmektedir. Zira, ilk durumda (2022 SYD+ 2023/3 Geçici SYD + 2023 Enf. Düzeltmesi) kıymetlerin Net Defter Değeri 47.129.703-TL olarak gerçekleşirken; ikinci durumda (2022 SYD + 2023 Enf. Düzeltmesi) Net Defter Değeri 42.976.897-TL’de kalmaktadır.

SENARYO 3: Çınar A.Ş. aktifinde yer alan amortismana tabi kıymetlerini VUK Geçici 31’inci madde kapsamında yeniden değerlememiş olsun. 2022 yılında, önce Geçici 32 kapsamında yeniden değerleme, aynı zamanda 2022 yılında ve 2023/3 Geçici Vergilendirme dönemlerinde Sürekli Yeniden Değerleme (Vuk Mük. 298/Ç), 2023 yılı sonu itibariyle de Enflasyon Düzeltmesi (Vuk Mük. 298/A) uygulamış olsun. Bu senaryoda karşımıza çıkan tablo aşağıdaki gibi olacaktır.

Geçici 32 Kapsamında Yeniden Değerleme

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

YDÖ Net Defter Değeri

YDO

YDS İktisap Bedeli

YDS Birik. Amort.

YDS Net Defter Değeri

(A)

(B)

C=(A-B)

D

E=(AxD)

F=(BxD)

G=(E-F)

252

Binalar

02.2005

20.000.000

   6.800.000

 13.200.000

8,7186*

174.371.002

 59.286.141

 115.084.861

253

Makine, Cihazlar

02.2014

5.000.000

   4.000.000

   1.000.000

4,3690*

   21.844.816

 17.475.853

     4.368.963

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

1.000.000

      600.000

      400.000

2,3664*

     2.366.429

   1.419.857

       946.572

255

Demirbaşlar

05.2019

500.000

        99.900

      400.100

2,2361*

     1.118.044

      223.385

       894.659

260

Haklar

12.2013

1.500.000

      899.100

      600.900

4,4620*

     6.693.038

   4.011.807

     2.681.231

TOPLAM

28.000.000

12.399.000

 15.601.000

206.393.329

 82.417.043

 123.976.286

*Aralık2021 Yİ.Üfe Değerinin, İktisap Tarihini İzleyen Aydaki Yİ.Üfe Değerine Bölünmesi Suretiyle Bulunmuştur.

2022 Sonu İtibariyle SYD

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

SYDÖ Net Defter Değeri

YDO

SYDS İktisap Bedeli

SYDS Birik. Amort.

SYDS Net Defter Değeri

(E)

(F)

G=(E-F)

H

I=(Ex(1+H)

İ=(Fx(1+H)

J=(I-İ)

252

Binalar

02.2005

174.371.002

59.286.141

115.084.861

1,2155*

386.318.955

131.348.445

254.970.510

253

Makine, Cihazlar

02.2014

21.844.816

17.475.853

4.368.963

1,2155*

48.397.190

38.717.752

9.679.438

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

2.366.429

1.419.857

946.572

1,2155*

5.242.823

3.145.693

2.097.130

255

Demirbaşlar

05.2019

1.118.044

223.385

894.659

1,2155*

2.477.026

494.909

1.982.117

260

Haklar

12.2013

6.693.038

4.011.807

2.681.231

1,2155*

14.828.426

8.888.158

5.940.267

TOPLAM

206.393.329

82.417.043

123.976.286

457.264.420

182.594.959

274.669.462

*(Kasım2021-Ekim2022 Yİ.Üfe Ortalaması)’nın, (Kasım2020-Ekim 2021 Yİ.Üfe Ortalaması)’na bölünerek bulunmuştur.

2023 Yılı 3. Geçici Vergilendirme Dönemi Sonu İtibariyle SYD

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

SYDÖ Net Defter Değeri

YDO

YDS İktisap Bedeli

YDS Birik. Amort.

YDS Net Defter Değeri

(I)

(İ)

J=(I-İ)

K

L=(Ix(1+K)

M=(İx(1+K)

N=(L-M)

252

Binalar

02.2005

386.318.955

131.348.445

254.970.510

0,3106*

506.309.622

172.145.273

334.164.350

253

Makine, Cihazlar

02.2014

48.397.190

38.717.752

9.679.438

0,3106*

63.429.357

50.743.486

12.685.871

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

5.242.823

3.145.693

2.097.130

0,3106*

6.871.244

4.122.745

2.748.499

255

Demirbaşlar

05.2019

2.477.026

494.909

1.982.117

0,3106*

3.246.391

648.628

2.597.763

260

Haklar

12.2013

14.828.426

8.888.158

5.940.267

0,3106*

19.434.135

11.648.820

7.785.314

TOPLAM

457.264.420

182.594.959

274.669.462

599.290.749

239.308.953

359.981.796

*( Kasım2022-Temmuz2023 Yİ.Üfe Ortalaması)’nın, (Ekim2022-Şubat 2022 Yİ.Üfe Ortalaması)’na bölünerek bulunmuştur.

2023/3. GV Döneminde SYD Yaptıktan Sonra Yıl Sonunda Enflasyon Düzeltmesi

Hesap Kodu

Hesap Adı

İktisap Tarihi

İktisap Bedeli

Top. Birik. Amort.

EDÖ Net Defter Değeri

EDK

EDS İktisap Bedeli

EDS Birik. Amort.

EDS Net Defter Değeri

(L)

(M)

N=(L-M)

O

Ö=(LxO)

P=(MxO)

R=(Ö-P)

252

Binalar

02.2005

506.309.622

172.145.273

334.164.350

1,0404*

526.764.531

179.099.942

347.664.590

253

Makine, Cihazlar

02.2014

63.429.357

50.743.486

12.685.871

1,0404*

65.991.903

52.793.523

13.198.380

254

Taşıtlar (Otobüs)

02.2019

6.871.244

4.122.745

2.748.499

1,0404*

7.148.843

4.289.304

2.859.538

255

Demirbaşlar

05.2019

3.246.391

648.628

2.597.763

1,0404*

3.377.545

674.833

2.702.712

260

Haklar

12.2013

19.434.135

11.648.820

7.785.314

1,0404*

20.219.274

12.119.433

8.099.841

TOPLAM

599.290.749

239.308.953

359.981.796

623.502.096

248.977.035

374.525.061

*Enflasyon Düzeltme Katsayısı: Aralık2023 Yİ-Üfe Değerinin Ekim2023 Yİ-Üfe Değerine Bölünmesi ile Elde Edilmiştir.

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; Çınar A.Ş. aktifinde yer alan amortismana tabi kıymetleri 2022 yılında önce Geçici 32 kapsamında yeniden değerlemeye, ardından 2022 yılında ve 2023/3 Geçici Vergilendirme dönemlerinde Sürekli Yeniden Değerlemeye (VUK Mük. 298/Ç), 2023 yılı sonu itibariyle de Enflasyon Düzeltmesine (VUK Mük. 298/A) konu ederse, söz konusu kıymetlerin “Net Defter Değeri” 15.601.000-TL’den 374.525.061-TL’ye çıkmaktadır.

SENARYA 1 ve SENARYO 3 Karşılaştırması

Senaryo 1’de belirtildiği üzere; 2022 yılında ve 2023/3 geçici vergilendirme döneminde Sürekli Yeniden Değerleme 2023 yılı sonunda ise Enflasyon Düzeltmesi  (VUK Mük. 298/Ç + VUK Mük. 298/A) uygulanır ise şirket aktifinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin net defter değeri 15.601.000-TL’den  47.129.703-TL’ye çıkmaktadır.

Senaryo 3’den görüleceği üzere; 2022 yılında önce VUK Geçici 32, 2022 yılında ve 2023/3 geçici vergilendirme döneminde Sürekli Yeniden Değerleme, 2023 yılı sonunda ise Enflasyon Düzeltmesi (Geçici 32 + VUK Mük. 298/Ç + VUK Mük. 298/A) uygulanır ise bu durumda şirket aktifinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin net defter değeri 374.525.061-TL’ye çıkmaktadır.

Eğer Geçici 32 kapsamında yeniden değerleme yapılmaksızın vergisiz olduğu için VUK Mük. 298/Ç kapsamında sürekli yeniden değerleme yapılır ise bu tabloda, yaklaşık (374.525.061-47.129.703=) 327,3 Milyon TL’lik bir değer artışından yani amortisman hakkından vaz geçilmiş olacak.

Dolayısıyla, VUK Mük. 298/Ç uygulanmadan önce VUK Geçici 32 kapsamında yeniden değerleme yapılmasının daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Kanun maddesi gereğince, VUK Mük. 298/Ç uygulandıktan sonra bu kıymetler için Geçici 32 kapsamında yeniden değerleme yapmak yasal olarak mümkün değildir.

Peki Hangi Durumlarda Sadece VUK Mük. 298/Ç Kapsamında Sürekli Yeniden Değerleme Yapmalıyız?

Öncelikle VUK Mük. 298/Ç kapsamındaki sürekli yeniden değerlemenin ihtiyari bir uygulama olduğunu belirtmekte fayda var. İhtiyari bir uygulama olan sürekli yeniden değerleme, mükelleflere aynı zamanda değerlemeye konu edecekleri kıymetler üzerinde de seçimlik hak tanımaktadır. Yani, sadece belirlenen kıymetler de sürekli yeniden değerlemeye konu edilebilir. Eğer, Geçici 32’den yararlanılmayacaksa bu durumda uygulamanın seçimlik olan avantajı değerlendirilmelidir. 

Örneğin, 2022 yılında veya 2023 yılında amortisman süresi dolacak olan kıymetler var ise bu durumda bu kıymetler için sürekli yeniden değerlemeden -oluşan değer artışı nedeniyle kurum kazancını daha fazla amortisman ayırmak yoluyla aşağı çekeçeği için- yararlanılması faydalı olacaktır.

 

 

NOT: Söz konusu tablolarda yer alan hesaplamalar ve bu hesaplamalara bağlı olarak yapılan yorumlar varsayımsal olduğu için hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

KPMG | Şaban Atuçuran