Vergi denildiğinden içinizin ürperdiğini çok iyi anlıyorum. Çünkü, mükellefleri için önemli bir mali yük doğurmakta. Ancak, bu vergi yükünü kanuni sınırlar içerisinde hafifletmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yine kanun okuyanların elinde. Sadece biraz kıyıda köşede kalmış olan düzenlemelere bakmak gerekiyor.

İşte bu makalemizde Vergi Usul Kanunu’nun(VUK) neredeyse son maddelerinde yer alan bir düzenlemeye farkındalık yaratmak, ayıracağınız amortismanı tekrar değerlendirmenizi istiyoruz! Bu düzenleme, VUK Geçici Md. 30.

VUK “Geçici Madde 30” Nasıl Bir Avantaj Sağlıyor?

VUK’a Geçici 30’uncu madde, 7103 sayılı kanunla eklenmiş olup 01.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 01.05.2018 tarihinden 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilen KULLANILMAMIŞ/YENİ makina ve techizatlar ile 26.10.2021 tarihinden 2023 yılı sonuna kadar iktisap edilen/edilecek KULLANILMAMIŞ/YENİ makina ve techizatlar girmektedir. Mükelleflere sağladığı en büyük avantaj, kullanılmamış/yeni olarak iktisab edilen makina ve teçhizatın faydalı ömür süresini %50 kısaltarak amortisman ayırma imkanı sunmasıdır.

Örneğin, 10 yıllık faydalı ömre sahip olup tercihe göre %10 normal amortisman ayrılabilecek bir makina için VUK Geçici 30’uncu madde kapsamında faydalı ömür 5 yıl olarak kabul edilip %20 nisbetinde normal amortisman ayrılabilecek. 

 Uygulamadan Kimler Faydalanabilir?

Ø Münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere kullanılmamış/yeni makine ve techizat satın alan sanayi sicil belgesini haiz mükellefler,

Ø Münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere kullanılmamış/yeni makine ve techizat satın alan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunanlar,

Ø Münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere kullanılmamış/yeni makine ve techizat satın alan 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükellefler,

Ø Münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere kullanılmamış/yeni makine ve techizat satın alan 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar,

Ø Kullanılmamış/Yeni makine ve techizatı yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edenler

Uygulamadan yararlanabilmektedir.

Uygulamada Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı Nasıl Belirlenir?

Uygulamada faydalı ömür ve amortisman oranı, VUK’un 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir.

Bu Surette Belirlenen Faydalı Ömür ve Amortisman Oranı Değiştirilebilir mi?

Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez.

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilebilecek Makina ve Techizatlar Nelerdir?

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilebilecek makina ve techizat listesi 30/04/2018 tarih ve 2018/11674 sayılı BKK ile belirlenmiştir.

Vergisel Avantajı Bir Örnekle Açıklarsak?

X A.Ş’nin 2022 yılında yatırım teşvik belgesi kapsamında 4.000.000-TL bedelle yeni olarak alacağı bir makine ile teşvik dışı 4.000.000-TL bedelli eski bir makinanın VUK Geçici 30’uncu maddesi kapsamında sağlayacağı kurumlar vergisi avantajı aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olacaktır. 

TEŞVİKLİ YENİ

ESKİ

A

Alım bedeli (TL)

4.000.000

4.000.000

B

KDV (%18)

İstisna

720.000

C

Normal Amort. Süresi/Oranı

10 Yıl (%10)

 10 Yıl (%10)

D

Geç.30.Md. Amort.Süre/Oran

5 Yıl (%20)

 Uygulanmaz

E

Azalan Bakiyeler Usulünde Yıllık Amortisman

1.600.000

800.000

F

Amortismana Bağlı Vergisel Avantaj (E*0,22)

352.000

176.000

Yukarıdaki tablodan da görüleceği teşvik belgesi kapsamında alınan yeni bir makina, eski bir makinaya göre %50 kurumlar vergisi avantajı sağlamaktadır.

Yatırım teşvik belgesine bağlı olarak alınan makinanın KVK’nın 32/A maddesi çerçevesinde sağlayacağı kurumlar vergisi avantajını da dikkate aldığımızda sağlayacağı avantaj önemli bir noktaya gelmektedir. 

KPMG | Şaban Atuçuran