Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim yükümlülükleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu genel hükümleri çerçevesinde 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenerek 13.07.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 9 uncu bentle, gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına özel bir yetki verilmiştir.

Ayrıca, 7417 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 541 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 529 Sıra No.lu Genel Tebliğin dayanak bölümündeki Vergi Usul Kanununun birinci fıkrasının (4) numaralı bendine yapılan atıf (9) numaralı bent olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ değişikliği 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu tarihten itibaren olmak üzere, gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 nci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.