Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 19/04/2023 tarih ve E-38418978-125[32/A-22/5]-174093 sayılı özelgesinde;

Şirketin, sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki global liste belirtilen çizim yazılımını (autocad) satın aldığı,

Yapılmış olan autocad harcamasının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun indirimli kurumlar vergisi başlıklı 32/A maddesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilip edilemeyeceği, yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere,5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi;

Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutan, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313’üncü maddesinde; bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmenin aktifine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması gerekmektedir.

Bu nedenle, royalti kapsamında yapılan, çizim yazılımının (autocad) bir yıllık kullanım hakkının satın alınması/kiralanması karşılığında ödenmiş olunan abonelik bedeli, amortismana tâbi bir harcama olmadığından, yatırıma katkı tutarının hesaplamasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, ödemiş olduğunuz söz konusu bedelin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.